De Visserij: een rapport

De Visserij is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een belangrijke fietsas. Een controversiële maatregel in dit kader is de inrichting van een fietsstraat. Het vorige stadsbestuur verdedigde de maatregel en kwam begin oktober nog met hoera-berichtgeving over de Visserij. De Fietsersbond was vanaf het begin sceptisch. De idee van een fietsstraat was uitstekend, maar de uitwerking gebeurde zonder maatregelen om het autoverkeer in toom te houden en was daarom volgens ons een lege doos. Na de inrichting waren de meningen van de gebruikers verdeeld. Sommigen vragen meer van die fietsstraten, anderen vinden zich veel minder veilig in de Visserij-fietsstraat dan in de Visserij-gewone straat. Nu er eindelijk een officieel bord is voor fietsstraten en het nieuwe stadsbestuur al interesse heeft getoond in nieuwe fietsstraten is het tijd voor een overzicht en een beoordeling. Een recent eindwerk over fietsstraten (Veerle Bekaert, Onderzoek naar de toepassing van het concept fietsstraat in Vlaanderen, PCVO Handel Hasselt, 2012) werd als informatiebron gebruikt, evenals cijfers van tellingen van de Stad Gent. Alle gegeven cijfers komen van deze bron, tenzij ander wordt aangegeven.

Feiten en cijfers

In negen jaar tijd is het aantal fietsers tijdens de ochtendspits in de Visserij vervijfvoudigd. Dit betekent een groeipercentage van gemiddeld 20 % per jaar. Die toename is erg ongelijk verspreid over de tijd.

49,48,6,6,6,24,11,46,5
2002-2011, Visserij

Blijkbaar is er een “natuurlijke” aangroei van ongeveer 6 % (dit komt overeen met de Coupure, die al jaren een jaarlijkse stijging van ongeveer 5 % laat zien). Voor de aangroei in ’03 is niet direct een voor de hand liggende verklaring, maar drie gebeurtenissen zorgen voor een zeer grote aangroei: de bouw van de twee bruggen en het afsluiten, wegens wegenwerken, van de Visserij voor doorgaand autoverkeer. Dat er een maar een zeer kleine aangroei was in 2011 wijst erop dat de fietsstraat zeker geen groot positief effect heeft gehad. Het zou zelfs kunnen dat het effect negatief was: de Gentse Fietsersbond telde in mei 2012 11 % fietsers van en naar de Brusselsepoortstraat, een doorgang die tijdens de werken het jaar daarvoor afgesloten was zodat die verkeersstroom wegviel. Anderzijds: dit zijn de cijfers voor september 2011. Volgens een bericht op de website van de stad Gent zou er later terug een serieuze groei zijn: tussen maart 2011 en maart 2012 zou het gaan om een groei van “een derde”. Analyse van de cijfers per week tonen wel aan dat dit resultaat sterk geflatteerd is door de keuze van de datum.

Een boeiende vraag: zijn dit nieuwe fietsers of zijn dit fietsers die een andere weg kiezen dan vroeger? Men kan vermoeden dat de bouw van de grote brug in het Keizerpark nogal wat fietsverkeer van de Brusselsepoortstraat naar de Visserij heeft verplaatst. Dit verklaart dan een gedeelte van de aangroei in 2004. Aan de andere kant is de dichtstbijzijnde oversteek over de Schelde die over de Saskes. Een zeer onvolledige telling van de Fietsersbond gaf echter aan dat over de Saskes ongeveer half zoveel fietsers passeren als over de Keizerbrug. Veel meer kunnen er nooit geweest zijn: nu al moet je tijdens spitsuren regelmatig wachten om over te steken. De aangroei van het fietsverkeer op de Visserij wijst dus sterk op een groot aantal nieuwe fietsers.

In elk geval is de verkeersintensiteit in de Visserij gevoelig toegenomen. Dat het autoverkeer minder druk wordt is onzeker: weer hangt het bericht van de stad Gent een overdreven rooskleurig beeld op, al is het zeker niet altijd zo druk als op onderstaande foto.

22mei12, 8u48, Visserij
22mei12, 8u48, Visserij

Wat wel zeker is: de toename van het aantal fietsers in twee jaar tijd is iets groter dan het totale aantal automobilisten. Bijgevolg gebruiken veel meer mensen de Visserij als verkeersas dan vroeger, wat een navenante reductie van het verkeer in de omliggende straten met zich meebrengt. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt vermindert de ontwikkeling van deze fietsas dus de filevorming in de omliggende straten.

Veiligheid en hinder

We verlaten nu het domein van de cijfers: Belgische ongevalsstatistieken zijn ongelooflijk onbetrouwbaar, zeker wat fietsen betreft. Bovendien is het aantal ongevallen in één straat (gelukkig) zo klein dat het statistisch niet relevant is. De belangrijkste informatiebronnen over veiligheid zijn analyses en waarnemingen ter plaatse, aangevuld met reacties van gebruikers, zowel in mails aan de Fietsersbond als in een focusgroep.

Een eerste opmerking: juridisch maakt de fietsstraat in Visserij niet veel uit. Een fietser inhalen met de auto is ook zonder fietsstraat daar verboden: de straat is veel te smal. Metingen van de Fietsersbond wezen uit dat automobilisten die fietsers inhalen op de Visserij ongeveer 60 cm speelruimte lieten. Het wettelijke minimum is 1 meter, bijna het dubbele. Vermits je als fietser niet ver genoeg naar rechts kan gaan om een auto door te laten is de verplichting om zoveel mogelijk naar rechts te gaan vrij zinloos. Alleen met een extreem strikte interpretatie van die verplichting (zoals die bijvoorbeeld door de Gentse politie wordt gepropageerd) moet je dus als fietser de uiterste rechterkant van de straat opzoeken. Elke cursus defensief fietsen begint met de raad in zo’n geval duidelijk je plaats in te nemen en niet naar de uiterste rand te gaan. Terzijde: ook zonder fietsstraat mag je in de bebouwde kom met twee fietsen naast mekaar rijden als je geen fietskar hebt, ook bij achteropkomend verkeer.

Er is trouwens een probleem met de fietsstraat: er zijn in Gent veel smalle straten waar fietsers inhalen gevaarlijk en verboden is. Meer fietsstraten invoeren zou het idee versterken dat in smalle niet-fietsstraten voorsteken mag.

Een tweede opmerking: in een smalle straat is kruisen van auto en fiets minder gevaarlijk dan voorsteken. De automobilist kan beter zien hoeveel —of eerder: hoe weinig— plaats er is, terwijl de fietser zicht heeft op wat er gebeurt en dus kan reageren, al is het maar door zich voor te bereiden op een val. Subjectief wordt kruisen echter meestal als gevaarlijker ervaren. Misschien komt dat juist omdat de fietser ziet wat er gebeurt.

Het is waarschijnlijk dat het gedrag van automobilisten gemiddeld verbeterd is. Volgens de focusgroep (een groep fietsers die in maart 2012 naar hun ervaringen gevraagd werd) is dat tenminste zo in de spitsuren. Dit doet het vermoeden rijzen dat de verbetering meer te danken is aan het toegenomen aantal fietsers (het heeft geen zin een fietser voor te steken als je tien meter verder moet vertragen voor de volgende) dan aan de infrastructuur, die er immers buiten de spitsuren ook nog ligt. Bovendien: in de spits moet je met de auto vaak vertragen omdat je achter een auto rijdt die het verkeersreglement naleeft.

Het is ook zeker dat het gedrag van een aantal automobilisten niet verbeterd is.

22mei12, 8u53, Visserij
22mei12, 8u53, Visserij

Er zijn nogal wat meldingen van agressie van autobestuurders die vinden dat fietsers moeten opzij gaan om hen door te laten. Weinig fietsers durven hun plaats op te eisen.

22mei12, 8u55, Visserij
22mei12, 8u55, Visserij

Er zijn dan ook al verschillende aanrijdingen gebeurd in de fietsstraat (ik weet van drie gevallen, gelukkig zonder gewonden). De klassieke aanrijding in zo’n smalle straat is dat een fietser achteraan wordt aangereden door een voorbijstekende auto. De gevolgen van zo’n aanrijding kunnen catastrofaal zijn: in Gent viel het laatste dodelijk slachtoffer bij zo’n ongeval in november 2011.

Het is duidelijk dat de vormgeving met de rode coating gewoon niet werkt. Twee probleempunten:

 • Kruisend verkeer: bij het kruisen van een fietser gaan automobilisten aan de uiterste rechterkant van de weg rijden. Vroeger richtten ze zich daarvoor op de rand van het asfalt. Ongeveer een op drie richt zich nu op de rand van de rode coating, zodat de fietser minder plaats krijgt dan vroeger. Veel fietsers uit de focusgroep voelden zich dan ook in tegenrichting minder veilig dan voorheen. Het is een fenomeen dat ook op de Trekweg, de andere fietsstraat, wordt opgemerkt.
 • Meegaand verkeer: de focusgroep was gematigd positief over de invloed op veiligheid in deze richting, maar vond de inrichting onduidelijk. Fietsers durven hun plaats niet opeisen, automobilisten denken dat ze mogen voorbijsteken. De inrichting moet aan beide groepen duidelijk maken dat de plaats van de fietser op veilige afstand van de rechterkant van de weg ligt en wel op zo’n manier dat dit voor de meest hardleerse weggebruiker duidelijk is. Dit houdt in dat er een fietssuggestiestrook moet komen op die veilige afstand én dat die, met fietssymbolen en chevrons, eenduidig moet herkenbaar zijn als een fietssugestiestrook. De huidige rode coating geeft, blijkbaar omdat de politie dwars lag, zelfs geen hint in de goede richting.
22mei12, 8u55, Visserij
22mei12, 8u55, Visserij

Naast onveiligheid veroorzaakt het autoverkeer ook hinder voor de doorstroming. Vooral in de spits ontstaan er `treintjes’: een trage fietser gevolgd door een auto die deze niet voorbij kan rijden, op zijn beurt weer gevolgd door fietsers die niet voorbij de auto kunnen. Bizar eigenlijk: velen denken dat de Visserij breed genoeg is om met de auto een fiets in te halen, weinigen vinden de Visserij breed genoeg om met de fiets een auto in te halen. Merk op dat tijdens de werken (toen er tweerichtingsverkeer voor auto’s was in een doodlopende weg), fietsers gehinderd werden door auto’s die mekaar slechts moeizaam konden kruisen.

Eén lid van de focusgroep overwoog om in de toekomst stadsuitwaarts een andere weg te nemen omdat de fietsstraat te gevaarlijk is. Ook bij de Fietsersbond zijn een paar reacties binnengekomen van mensen die de Visserij vermijden, in de twee richtingen, om veiligheidsredenen. Het gaat ongetwijfeld om een zeer kleine groep mensen, maar het verschijnsel is wel alarmerend. Het gaat om mensen die bewust voor de fiets kiezen en zich bewust bezighouden met veiligheid. Als dezen afhaken is er een veelvoud van potentiële gebruikers die de fiets helemaal niet gebruiken omwille van het gevaar.

Conclusies

 • De Visserij is een succesverhaal. Er verplaatsen zich veel meer mensen door de Visserij dan tien jaar geleden, zonder dat de capaciteit van de straat volledig gebruikt wordt. De Visserij draagt daarmee bij tot het ontwarren van de verkeersknoop. Zonder dit succes zouden bijvoorbeeld de files in de omringende straten langer zijn. Omdat er nog capaciteit over is, is verdere groei mogelijk en wenselijk.
 • De inrichting als fietsstraat draagt niet duidelijk bij tot dit succes.
 • Er zijn zeer duidelijk problemen met veiligheid. Onthutsend is de vaststelling dat er fietsers zijn die de fietsstraat vermijden omwille van het gevaar.
 • De veiligheid in de ochtendspits is duidelijk verbeterd. De reden is de toegenomen drukte.
 • De rode wegmarkering is zeer onoordeelkundig ontworpen, wat tot problemen leidt.
 • Het autoverkeer is te intens, is gevaarlijk en hinderlijk. Dit inperken is voor een verder succes noodzakelijk. De focusgroep schoof dit trouwens als enige belangrijke verbeterpunt naar voor.
 • Er zijn veel straten in Gent met een analoog profiel (eenrichting voor auto’s en te smal voor veilig voorsteken): het vervolg van de Visserij, de Muinkkaai, … Deze straten hebben analoge problemen als de Visserij. Er moet op gelet worden dat deze straten door het contrast met fietsstraten niet nog onveiliger worden.

41 gedachten over “De Visserij: een rapport”

 1. Ik sluit mij aan bij de enkeling van de focusgroep: stadsuitwaarts blijft levensgevaarlijk in de fietsstraat!!!
  Inhalen mag niet meer, dat is positief. Of dit gerespecteerd wordt door de automobilisten laat ik hier terzijde (grmbl).

  Maar wat met die 1 meter vrije ruimte bij het kruisen van auto en fiets? Ik doe die route regelmatig met mijn dochtertje van 6 en ik kan u verzekeren dat mijn hart te keer gaat bij het terug naar huis rijden!

  1. De éénmeterregel geldt voor inhalen, niet voor kruisen. Logisch ook: als je niet genoeg plaats hebt hoef je niet in te halen, maar bij kruisen kan je moeilijk stoppen en wachten tot de straat breder wordt. Verantwoordelijkheid ligt ook aan de twee kanten. Immers, als A B kruist, dan kruist B A. Al wat beide partijen kunnen doen als het smal is is voldoende vertragen, desnoods zogoed als stoppen, om te zien of het wel gaat lukken. Verantwoordelijkheid bepalen bij een kruisingsongeval is een nachtmerrie, tenzij een van de twee partijen (plots) naar links uitweek of bij een wegversmalling aan zijn kant moest voorrang geven. Maar het lijkt logisch dat de snelst-rijdende het meest in fout is.

  2. @Victoria,

   de schrijver van het bovenstaande artikel heeft het al aangegeven. Maar ik wil het toch nog even benadrukken. Heel veel fietsers ervaren dat kruisen met beperkte ruimte als zeer gevaarlijk (subjectieve veiligheid / onveiligheidsgevoel), maar uit de statistieken blijkt dat dit heel zelden tot ongevallen leidt (objectieve verkeersveiligheid). Men was bij de invoering van het BEV (beperkt eenrichtingsverkeer, waarbij fietsers dus ‘tegen de richting’ mogen rijden in éénrichtingsstraten) erg bang dat dit – zeker in relatief smalle straten – een bron van ongevallen zou vormen. Dat is nooit het geval gebleken. Er gaan dus zelf stemmen op om de beperking van het BEV (dat zegt dat het niet moet of zelf niet mag ingevoerd worden in straatjes die niet breed genoeg zijn) zelf gewoon af te schaffen. Zolang het zicht goed is (dus niet bij veel bochten) werkt ook dit waarschijnlijk zonder veel problemen en vormt het geen oorzaak van echte ongevallen.

   Op mijn fietsvakantie in GB en Wales heb ik op veel plattelandsweggetjes gefietst waar zelf een fiets en auto elkaar onmogelijk rijdend konden kruisen. Toch leidde dit nooit tot problemen. Het gebrek aan ruimte was immers zo duidelijk dat één van de twee altijd tot stilstand kwam, zich uiterst opzij zette en de ander stapvoets liet passeren.

   Zelf woon ik ook in een straat met deels BEV en deels tweerichtingsverkeer.
   Het BEV gedeelte is ook behoorlijk smal. Toch levert dit zelden problemen op, o.a. doordat ik ‘in het midden’ blijf rijden tot duidelijk is dat de auto mij ziet en voldoende vertraagd zodat we elkaar erg traag kunnen kruisen. In al die jaren herinner ik mij maar één extreem geval (toeval of niet, het was met een Hummer) waar de autobestuurder onverantwoord snel bleef rijden. (En dan nog woedend en agressief reageerde toen ik hem dat rustig duidelijk maakte.)

   Ook het deel van mijn straat met tweerichtingsverkeer is te smal voor auto’s in twee richtingen (zoals in talloze oude steden), ook dit leidt niet tot problemen.

   Of om te besluiten. Ik kan mij uw gevoel prima voorstellen en vind ook onveiligheidsgevoel iets om ernstig te nemen. Een fietsstraat waar fietsers zich niet veilig voelen, is een mislukte fietsstraat.
   Maar dat het objectief levensgevaarlijk is, durf ik te betwijfelen.

   1. Ergens doet het mij goed te horen dat mijn gebrek aan veiligheidsgevoel onterecht is. Anderzijds zie ik hier onbenutte mogelijkheden om voor de fietsers in beide richtingen een vlotte doorstroming te garanderen…

 2. “Fietsers durven hun plaats niet opeisen”. Dat doen ze uit puur zelfbehoud. Stel je voor dat fietsers in de bebouwde kom met twee naast elkaar “durven” fietsen, “durven” doorrijden op een fietspad dat een zijstraat kruist of hun voorrang van rechts “durven” nemen. Dit zijn situaties waar de wegcode fietsers als “menselijk schild” misbruikt en waar de werkelijke rechtsbescherming flinterdun is. En dan heb ik het nog niet over meer stoutmoedige fietsers die in het midden van een rijvak rijden om achterkomende automobilisten te verhinderen in te halen waar dat verboden is, zoals op een verkeersplateau, of waar het onmogelijk is 1 m zijdelingse afstand te houden.

 3. Moeilijk affaire… De wetgeving doet er eigenlijk niet toe, want die is bij mijn weten bij bijna niemand bekend. Het balanceert een beetje tussen hoffelijkheid om iemand door te laten en heldere regelgeving op plaatsen waar dat echt niet kan. Ik ben wel blij met de fietsstraat: het zegt duidelijk dat fietsers inhalen in een te smalle straat niet kan, en wat mij betreft mogen er meer van komen. Het mag ook uitgebreid worden naar oversteekplaatsen, zoals aan de Dampoort, om duidelijk aan te geven dat fietsers daar altijd eerst mogen oversteken.

  Wat het inperken van het autoverkeer betreft zijn er geen wondermiddelen, afleiden richting andere straten zal ook daar voor problemen zorgen. Enige oplossing is minder auto’s, ervoor zorgen dat mensen gaan fietsen, tonen dat fietsen sneller is en veilig kan. De fietsstraat gaat in elk geval in die richting, al is het voor een deel symbolisch.

 4. Het grote gevaar is kruisend verkeer inderdaad , waarbij auto’s je tegemoet komen. Dit probleem is in alle smalle straten overal. Zelf meegemaakt hoe uit andere richting een man met zijn kind op eigen fietsje afkwam en betreffende automobilist zijn totale aandacht fixeerde op die twee en mij vergat aan de overkant van de straat. Met heftige handgebaren duidelijk gemaakt dat ik er ook reed , of ik hing er aan.
  Op dat gebied is fietsstraat dus beter, met nadruk leggen op NIET INHALEN.
  Maar naar ruimer weginfrastructuur is dit maar 10%, als het zoveel is, realistisch mogelijk.
  En dat is het probleem met fietsstraten, de kritieke massa fietsers moet er eerst zijn om het af te dwingen.

  1. Ik denk dat er zowel voor fietsers als voor gemotoriseerd verkeer sprake is van kritische massa’s die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van fietsstraten. Aan de ene kant is een minimum aantal fietsers nodig (hoe meer fietsers, hoe beter het werkt), aan de andere kant is er ook een maximum hoeveelheid gemotoriseerd verkeer. Situaties zoals op de eerste foto zouden slechts zeer uitzonderlijk mogen voorkomen in een fietsstraat.

   1. Als het van kritische massa’s moet afhangen zijn fietsstraten (zoals alle straten in zone 30) hoogst onveilig op zondagochtend of ’s nachts.

    1. Als het (enkel) van de kritische massa van fietsers afhangt, maar het hangt ook sterk af van de kritische massa automobilisten en dat is op zondagochtend of ’s nachts meestal ook niet zo hoog.

     Als ik er verder over nadenk, dan is het eerder de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer (die bepaalde intensiteiten niet mag overschrijden om een aangename en veilige fietsstraat te krijgen) in combinatie met de verhouding tussen het aantal fietsers en de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer.

 5. Enkele bedenkingen bij dit sterke artikel:

  Let op met het rekenen met percentages. Je kan percentages niet zomaar optellen, aftrekken, delen, gemiddeldes van berekenen, …
  Om een voorbeeld te geven: een jaarlijkse stijging van 20% gedurende 10 jaar zorgt niet voor een verdubbeling maar voor een verzesvoudiging van het aantal na tien jaar.

  Als percentages belangrijk zijn, zou ik ook niet zomaar zeggen dat 1 meter ‘bijna het dubbele’ is van 60 cm. Tenslotte is 1 meter slechts 66% meer dan 1 meter. (En is 120 cm 20% meer dan 100 cm.)

  Als men de evolutie van het aantal fietsers wil nagaan, dan stel ik mij de vraag wanneer en hoe lang men geteld heeft. Dit kan – o.a. door de weersomstandigheden – immers een gigantische invloed hebben. Enkel tellingen gedurende lange termijn (vele weken aan een stuk) of tellingen waar men met de weersomstandigheden rekening heeft gehouden zijn relatief betrouwbaar. Een weekje tellen (zelf als is het elk jaar dezelfde week) laat hooguit na jaren een trend zien, maar is niet bruikbaar om echt zicht te krijgen op evoluties.

  “Er is trouwens een probleem met de fietsstraat: er zijn in Gent veel smalle straten waar fietsers inhalen gevaarlijk en verboden is. Meer fietsstraten invoeren zou het idee versterken dat in smalle niet-fietsstraten voorsteken mag.”

  Terechte opmerking. Invoering van een bepaalde regel kan de uitholling van andere regels tot gevolg hebben.

  De opmerking over de rode coating is interessant. Maar met een juiste dimensionering van de coating (volledig rode weg of een of twee smallere rode stroken al dan niet met fietssymbolen), moet het denk ik wel kunnen werken.

  “Ook bij de Fietsersbond zijn een paar reacties binnengekomen van mensen die de Visserij vermijden, in de twee richtingen, om veiligheidsredenen.”
  “Onthutsend is de vaststelling dat er fietsers zijn die de fietsstraat vermijden omwille van het gevaar.”

  Mensen vermijden zelden verkeerssituaties omdat ze onveilig zijn, ze vermijden verkeerssituaties omdat ze onveilig aanvoelen.
  Als men over verkeersveiligheid praat is het maken van een verschil tussen veiligheidsgevoel en echte veiligheid essentieel. Niet dat veiligheidsgevoel onbelangrijk is, maar zomaar stellen dat fietsers de fietsstraat vermijden omwille van het gevaar, vind ik een verkeerde uitspraak want suggereert een onbestaande rationaliteit in die beslissing.

  1. (Dit is een reactie over cijfers en statistieken. Wie niet geïnteresseerd is in zo’n zaken kan dit best overslaan).

   Het rekenvoorbeeld van Renaat klopt natuurlijk. Als je mijn gegevens (een vervijfvoudiging op negen jaar is 20% per jaar) met een jaar verlengt dan krijg je het resultaat van Renaat (20% per jaar gedurende tien jaar is een verzesvoudiging).

   Ik ben erg voorzichtig met cijfers. Ik heb de gegevens van de Dienst Mobiliteit (ik heb helaas niet de volledige reeks van de tellingen van de meetpaal, alleen deelresultaten) vergeleken met de verschillende tellingen die de Fietsersbond heeft uitgevoerd. Conflicten zijn er niet tussen de resultaten, alleen afwijkingen van een paar procent hier en daar.

   Een anecdote kan zowel mijn voorzichtigheid als Renaats stelling dat cijfers nogal kunnen variëren illustreren. Op een gegeven moment had ik twee groeicijfers voor september 2011 in vergelijking met 2010: 5% en 28%. Zolang ik niet wist waar het verschil vandaan kwam kon ik natuurlijk geen van de twee gebruiken. Na flink wat zoeken vond ik de oplossing voor het raadsel in de weekcijfers voor september 2011. Tijdens de Week van de Mobiliteit steeg plotseling het fietsgebruik met 20% (wat overigens bewijst dat er nog flink wat rek zit in het fietsgebruik) om de week daarna terug te keren tot het vroegere niveau. De 5%-meting vergeleek een gewone dag in september in 2011 met een gewone dag in september 2010. Het 28%-resultaat was een vergelijking van een dag in de Week van de Mobiliteit in 2011 met een gewone dag in september 2010. Het laatste cijfer was dus gewoon manipulatie. Zoals de Engelsen zeggen: if you torture the data long enough it will confess to anything: als je de cijfers maar lang genoeg foltert kan je er alles mee bewijzen, zelfs dat de fietsstraat een succes is.

   Ook de cijfers uit het geciteerde hoera-artikel op de website van de stad Gent zijn op die manier gemanipuleerd. Er is geen, of slechts een kleine, afname van het aantal auto’s en de groeicijfers voor maart kloppen niet. Moest een student bij mij afkomen met met zo’n cijfermateriaal zouden zijn punten afhangen van het vak. Voor het vak Statistische Analyse zou hij grandioos gebuisd zijn. Gaat het over het vak Misleidende Propaganda, daarentegen, krijgt zij een grootste onderscheiding.

   1. Mooie aanvulling en verduidelijking.

    Ik moet mezelf trouwens nog wel even corrigeren. Het was in mijn tweede alinea correcter geweest als ik had gesproken over een verdrievoudiging (’10 x 20%’) t.o.v. een verzesvoudiging i.p.v. over een verdubbeling.

 6. Wat de Muinkkaai betreft : ik heb daar ook dat subjectief onveiligheidsgevoel als ik “tegenrichting” rij, een gevoel dat ik niet heb als ik “in” de richting rij. Ik word daar regelmatig gekruist aan duizelingwekkende snelheden (50 is in die smalle straat echt duizelingwekkend snel !). Inhalen doet men ook, maar meestal aan een “normale” snelheid. Ik denk niet dat het invoeren van een fietsstraat daar de situatie zou verbeteren. Men zou daar beter opteren voor het afschaffen van het nauwelijks gebruikte voetpad aan het water om er een tweerichtingsfietspad van te maken. Nu de onderdoorgang van Ter Platenbrug eindelijk een feit lijkt te worden, zal dit zorgen voor een spectaculaire toename van het fietsverkeer in Muinkkaai en – de écht onveilige – Stropkaai (gemiddelde snelheid : 50++ in zone 30 én nog sluipweg ook – zelfs in twee richtingen !). Hopelijk legt men in de Stropkaai dan ook een tweerichtingsfietspad langs het water, ofwel richt men de straat grondig opnieuw in, zodat het “laagvliegen” daar definitief achter de rug is. Eerlijk gezegd geloof ik niet in gemengd verkeer. En daar zit het racen van automobilisten in zone-30 (fietsstraat of niet) voor veel tussen.

  1. ik gebruik de Muinkkaai dagelijks als fietser, af en toe ook als voetganger en dan stap ik wel degelijk langs het water. Ik ben geen voorstander van het feit dat voetgangers plaats moeten ruimen voor fietsers.

   1. Er is een voetpad langs de huizen. Dat moet volstaan toch ? En zo worden alle types weggebruikers mooi gescheiden.Gemengd verkeer wérkt gewoon niet.

    1. Nee zo zijn we niet goed bezig ,voetganger zijn plaats langs water behouden .Knip Munkkaai voor autoverkeer (thv park)
     en zal al veel beter zijn alleen de bewoners (parkeer regieme aanpassen )en ze kunnen afhankelijk van waar ze wonen blokje rond rijden .(parkeerplaats zoekers =parkeergarage Zuid of P&R buiten stad. STOP principe toepassen

     1. Het grote probleem van de Muinkkaai is dat de parkeergarage van Electrabel er op uitkomt. Een blunder van formaat, waardoor heel wat auto’s geen andere keuze hebben dan de Muinkkaai te gebruiken in een lus met de Hofstraat. Dat verkeer kún je gewoon niet weren uit de Muinkkaai, tenzij je die parking sluit. Hetzelfde geldt trouwens voor de Stropkaai, waarop de achteringang van TMVW uitkomt. Op de website van TMVW staat trouwens een wegbeschrijving waarbij expliciet aangeraden wordt de Citadellaan en Stropkaai te gebruiken om naar hen te rijden. Ook in de Kantienberg is nu een ondergrondse parking van de hogeschool. Verbazend toch, al dat sluipverkeer in een woonwijk ?

   2. Ik ben een fanatiek fietser, maar zie het ook niet zitten om een mooie wandelweg aan het water op te offeren voor een fietspad terwijl er twee parkeerstroken bestaan met blikken dozen.

    1. O, maar van mij mag die parkeerstrook gerust verdwijnen, en zelfs vandaag nog. Alleen zullen de buurtbewoners dat niet appreciëren en moet er ook een bomenrij geveld worden dan. Tenzij je de parkeerstrook aan de huizen laat sneuvelen natuurlijk.

 7. Ik ben ook geen fan van de Visserij-fietstraat.
  Een paar keer gehad dat een tegenligger gewoonweg niet opzij ging voor mij als fietser, en meer plaats vrij liet aan zijn rechterkant, dan aan de linkerkant, waar ik moest passeren.
  En als ze achter je aankomen, dichtbij komen rijden om je te intimideren.

  Nogal wat automobilisten vergeten de verkeersregels als ze een fietser zien. Want die moet dan, wat de omstandigheden ook zijn, koste wat kost ingehaald worden.

 8. Voor wie Gent niet kent: de Visserij wordt door veel automobilisten gebruikt om ofwel de kleine ring R40 richting Dampoort ofwel het rond punt aan Sint-Anna te vermijden. Bekijk hoeveel auto’s in de ochtendspits vanuit de Brusselsesteenweg de Visserij opdraaien en je weet voldoende. Een “comfortabel veiligheidsgevoel” in een fietsstraat is te bereiken met louter bewonersverkeer, niet met een jarenlang benutte sluiproute. Een overheid die het immense potentieel aan niet-assertieve fietsers wil bedienen bant het sluipverkeer.

  1. Sluipverkeer bannen? Langs de Visserij lijkt mij dat niet zo eenvoudig omdat je bij gebrek aan zijstraten geen alternatieve rijrichting kan organiseren. Langs de Coupure of de Muinkkaai is dat wel mogelijk. Of daarvoor de politieke moed bestaat is nog iets anders.
   Om het sluipverkeer langs de Visserij te ontmoedigen moet men ook de noordzuidas Keizer Karelstraat-St-Jacobsnieuwsstraat-Sluizeken durven doorknippen. Maar dat zou een erkenning zijn dat het destijds verguisde lussenplan voor was op zijn tijd, en dat zal paars nooit willen toegeven.

  2. Het sluipverkeer langs de Visserij heeft ook een vervolg-route: Lousbergskaai en Voorhoutkaai. Het is daar ’s morgens vaak erg druk. Vooral op de Slachthuisbrug is het een gevaarlijke situatie met auto’s en fietsers, ook veel kindjes op de fiets.
   De bakken die op de Voorhoutkaai geplaatst werden op het verkeer af te remmen, werken bij sommige automobilisten als een rode lap op een stier…..

   1. Men kan 80% van sluipverkeer wegkrijgen door:
    -Schoolkaai afsluiten thv rond punt Dampoort
    -De De Pauwbrug autoverkeer in een richting afsluiten.
    De oplossing die er nu is ,zone 30 en bloembakken plaatsen werkt niet ,dit zijn zouthoudertjes men moet in Gent overgaan tot knippen van straten En dat de bewoners dan soms 200m moeten omrijden met auto dat moet dan maar.

     1. Hilde, dat is dat hoog brugje, deels in hout over de verbindingsvaart (De Pauwvaart) van de Leie naar de Dampoortkom, tussen Hageland- en Schoolkaai, in het verlengde van de Zondernaamstraat.

 9. Zeer goede analyse. Als bewoner, fietser en automobilist in deze straat kan ik me er zeer goed in vinden. Het inrichten van de fietsstraat (rood wegdek en een bord) heeft inderdaad weinig invloed en mogelijk een negatieve invloed in andere straten. Het benadrukt bovendien dat een fietsstraat een uitzondering is (of denkt men op termijn alle straten rood te schilderen?). Waarmee volgens mij veel meer te halen valt is het handhaven van de zone 30 (zowel door controle als door inrichting van de weg). en het handhaven van het inhaalverbod waar het te smal is. Zijn er cijfers te vinden over hoeveel boetes de Gentse polities hiervoor uitschreef? Ik heb er in alle geval nog nooit van gehoord…

 10. Al meer dan een jaar vraag ik achter cijfers van controles op snelheid zone 30 ,voor Lousbergkaai ( door politie ,en niet mobile bord ” U rijdt”) voor 2010,2011 ben ik vrij zeker dat dit = o is .Dit antwoord hieronder kreeg ik in november 2012

  Geachte heer De Wilde,

  Het IVA Mobiliteitsbedrijf heeft contact opgenomen met het Bureau Verkeerstechniek van de politie Gent om de door u gevraagde informatie m.b.t. de door de politie gevoerde snelheidscontroles aan de Loesbergkaai voor 2010 en 2011 te verkrijgen.

  Zij hebben ons het volgende meegegeven : Het IVA Mobiliteitsbedrijf kunnen deze informatie niet verkrijgen van hen om aan de burger door te geven. Deze informatie moet rechtstreeks bij de voor snelheidsovertredingen bevoegde dienst aangevraagd worden door de belanghebbende, maar zij gaven ook mee dat deze informatie gezien het gevoelig karakter ervan waarschijnlijk niet vrijgegeven wordt

  1. Daarnet even gegoogled en wat is het resultaat?
   Stad Gent geeft een overzicht van alle cijfers van alle recente gerichte politiecontroles. Zoveel wagens/personen/ … gecontroleerd, die en die overtredingen, zoveel pv’s. En dan komt er iemand vertellen dat “deze informatie gezien het gevoelig karakter ervan waarschijnlijk niet vrijgegeven wordt”. Zou het kunnen dat het gevoelig ligt omdat de gegevens zijn: 0 personen in overtreding bevonden want 0 personen gecontroleerd?

 11. Het ging vandaag in een Bypad-vergadering (http://www.bypad.org) in Antwerpen zelf eventjes over De Visserij.

  Overigens is er nog een reden waarom het kruisen vaak onveiliger aanvoelt dan het ingehaald worden, het snelheidsverschil is immers (veel) groter. Stel dat men zelf 20 km/uur fiets en ingehaald wordt aan 30 km/uur, dan is het snelheidsverschil slechts 10 km/uur. Maar kruist een auto je in dezelfde omstandigheden aan dezelfde snelheid, dan is het snelheidsverschil 50 km/uur.

  1. Dat is erg logisch. Daarbij komt dat naargelang het snelheidsverschil groter wordt, je meer ruimte nodig hebt om je veilig te voelen. Indien je met de stroom mee rijdt en ingehaald wordt en daarbij 1m ruimte hebt, voelt dat veel veiliger dan indien je diezelfde meter hebt met een snelheidsverschil van 50 km/u. Nu is dat moeilijk op te lossen, natuurlijk: de straat is in beide richtingen even breed. Wat wel een verschil zou kunnen maken, is het doortrekken van de rode coating tot aan de wegrand, zodat de auto’s toch iets meer zullen uitwijken.

 12. Ik gebruik de Visserij bijna dagelijks, maar ben ook maar gematigd positief. Tijdens de spits valt het inderdaad mee, maar daarbuiten krijg ik regelmatig te maken met agressieve reacties van automobilisten die koste wat het kost willen passeren.

 13. Betreft plaatsing verkeersborden ‘Fietsstraat’ kant Ledeberg.

  Het bord dat vooral voor automobilisten van belang is en het begin van de fietsstraat markeert, staat vóór de verkeersdrempel.
  Het bord dat het einde van de fietsstraat aangeeft -vooral relevant voor staduitwaartsfietsers- staat niet aan de andere kant van de straat ter hoogte van het eerstvermelde bord maar flink meer stadinwaarts. Noch het verkeersplatform, noch een stuk of 10 meter die er aan voorafgaan maken er deel van uit.

  Dit is tegenstrijdige informatie. Stadinwaartsfietsers hebben blijkbaar 20 meter meer fietsstraat.

  Is dit bewust?

 14. Vraagje voor een fietsexegeet. Ik reed vandaag met de auto in de fietsstraat Visserij, netjes achter een fietser want inhalen is er verboden. Die fietser reed wel met een hond aan de leiband, en bijgevolg erg traag. Ik dus ook. U kan raden hoe lang ik er over gedaan heb…
  Wij waren wellicht allebei een “uitzondering” want zelfs snelle fietsers worden hier systematisch ingehaald.

  1. Voelde het beest zich niet wat beschaamd en liep het niet wat harder?
   Los van het feit dat het verboden is om met de hond aan een leizeel te fietsen, dat moet het baasje weten.

   Een tweetal maand geleden reed ik met de auto in de Visserij. Netjes achter fietsers en ook netjes langs de kant om tegenliggende fietsers veilig door te laten rijden. Tot bijna razernij van twee achterliggende chauffeurs, die voor mijn part de pot op konden. 😉

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s