Droge kost

Droge kost kan ook leerzaam zijn:
Reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden niet gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en de aanleg van kunstwerken gelegen op een functioneel fietsroutenetwerk
Provincieraad 28 februari 2013
Artikel 1 – Algemene bepalingen
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie toekennen aan gemeenten en autonome gemeentelijke overheidsbedrijven voor de aanleg en verbetering van fietspaden niet gelegen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en voor de aanleg van kunstwerken gelegen op een functioneel fietsroutenetwerk.
De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
Artikel 2 a – Toekenningsvoorwaarden fietpaden
§ 1. De grond waarop het fietspad zal aangelegd worden moet eigendom zijn van de aanvrager of de aanvrager moet een onteigeningsplan ter verwerving ervan kunnen voorleggen. De aanvrager kan ook een overeenkomst aangaan waardoor zij een zakelijk recht verwerft op de grond en/of infrastructuur.
§ 2. Het fietspad waarvoor de provinciale subsidie wordt gevraagd, maakt geen deel uit van het BFF.
§ 3. Fietspaden langs wegen in eigendom of beheer van het Vlaamse gewest of de provincie komen niet in aanmerking voor deze subsidie evenals fietspaden die via modules van het mobiliteitsconvenant door het Vlaams gewest worden gesubsidieerd.
§ 4. Fietspaden in gemeenten die geen conform verklaard mobiliteitsplan hebben, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
§ 5. De aanleg van een nieuw fietspad en de verbetering van een fietspad, zoals hier onder bepaald, komt in aanmerking voor subsidiëring :
• De aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur;
• De verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan anderhalve meter breed;
• De verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder dan twee meter breed;
p. 2/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
• Het vervangen van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per rijrichting van minimum anderhalve meter breed;
• De omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad, waar de verkeersomstandigheden dit noodzakelijk maken.
Artikel 2 b – Toekenningsvoorwaarden kunstwerken
§ 1. Onder kunstwerk wordt verstaan een tunnel of brug ten behoeve van het fietsverkeer. Een brug of tunnel die ook gebruikt wordt door gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd bromfietsen) komt in aanmerking voor subsidie, berekend volgens het gedeelte voorzien voor fietsers.
§ 2. Het kunstwerk waarvoor de provinciale subsidie wordt gevraagd, maakt deel uit van een functioneel fietsroutenetwerk, met name het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, het Gemeentelijke Lokaal Fietsroutenetwerk of het netwerk Fietspaden Lange Afstand.
§ 3. Kunstwerken in gemeenten die geen conform verklaard mobiliteitsplan hebben, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
Artikel 3 – Technische eisen gesteld aan het fietspad en de kunstwerken
§ 1. De fietspaden en kunstwerken moeten voldoen aan de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
§ 2. De aanvrager kan gemotiveerd voorstellen om van deze richtlijnen af te wijken. De deputatie zal oordelen of deze afwijking toegestaan wordt.
Artikel 4 a- Subsidieerbare werken fietspaden
De subsidieerbare werken staan verplicht in een afzonderlijk hoofdstuk in de raming, offerte en eindafrekening .
De subsidieerbare kosten voor werken inherent aan de fietsinfrastructuur omvatten (Alles inclusief btw):
1° de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de bermlichamen waarin de fietsinfrastructuur wordt aangelegd, in voorkomend geval met inbegrip van de bouwkundige verbetering van de ondergrond, met uitsluiting van eventuele meerkosten die verbonden zijn aan een bodemsanering;
2° de aanleg en de uitrusting van de fietsinfrastructuur: onderfundering, fundering, verharding en signalisatie;
3° de afdekking van de strook tussen het fietspad en de rijbaan, inclusief de verharding, de levering en aanplanting van het groen en de levering en plaatsing van noodzakelijke scheidende veiligheidselementen in die strook;
4° de herstelling van de strook tussen de fietsinfrastructuur en de rooilijn, met uitzondering van bomen en struiken;
5° de constructie van kantopsluitingen, de straatgoten en de waterslikkers in de straatgoten inbegrepen;
6° de aanpassing, verplaatsing of aanleg van een waterafvoersysteem voor hemelwater dat kan bestaan uit bermsloten, daarin begrepen de duikers,
p. 3/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
draineersleuven of RWA-rioolleidingen, met inbegrip van toebehoren. In geval van nieuw aan te leggen RWA-rioolleidingen komt alleen het deel van de kosten in aanmerking in verhouding tot de waterafvoer die afkomstig is van de fietsinfrastructuur;
7° de vernieuwing of de aanpassing van de DWA-riolering is niet subsidiabel, met uitzondering van de kostprijs voor het op de juiste hoogte brengen van de bovenbouw van bestaande inspectieputten in de verharding van de fietsinfrastructuur en de levering en plaatsing van geschikte riooldeksels;
8° de verlenging van dwarse duikers of onderbruggingen onder de fietsinfrastructuur;
9° kunstwerken langs, over of onder wegen en onbevaarbare waterlopen die niet vallen onder het beheer van het Vlaamse Gewest;
10° beschermmiddelen, zoals paaltjes en hekken die dienen om oneigenlijk gebruik van de fietsinfrastructuur te voorkomen;
11° het aanbrengen van de bovenlaag van de fietssuggestiestrook over een beperkte lengte en alleen als projectonderdeel van de aanleg van een volwaardig fietspad;
12° werfsignalisatie en omleidingsignalisatie tijdens de uitvoering van de werken;
13° de aanpassing van de kruispunten, ingevolge de aanleg van de fietsinfrastructuur, ter hoogte van uitmondende zijstraten. Het betreft de heraanleg van de verharding of de ophoging van de verharding ter hoogte van de kruispunten;
14° de aanleg en de uitrusting, waar nodig, van gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen;
15° het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor fietsverkeer met maximale kost van € 50.000 per lopende kilometer.
De volgende werken en kosten komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor subsidies:
– de honoraria, studiekosten en toezichtkosten;
– de proefkosten;
– de grondverwervingen;
– de verplaatsing van nutsleidingen;
– rioolleidingen, die gesubsidieerd worden door het gewest en/of andere instanties;
– de reinigingskosten of stortkosten van bodem als gevolg van eventuele verontreiniging van de aanwezige bodem;
– werkuren, ingeval de werken uitgevoerd worden met eigen personeel;
– onderhoudswerken;
– onderhoud van groenaanleg tijdens de waarborgtermijn;
– de aanleg van nieuwe stoepen en straatmeubilair;
– aanleg en inrichting van bushaltes
Artikel 4 b- Subsidieerbare werken kunstwerken
De subsidieerbare kosten voor werken inherent aan het kunstwerken voor fietsers worden gedefinieerd als kosten voor werken aan het kunstwerk met daarbij:
p. 4/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
• de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de bermlichamen waarin het kunstwerk wordt aangelegd, inbegrepen zonodig het verbeteren van de ondergrond, met uitsluiting van een eventuele milieuhygiënische sanering;
• de constructie van het kunstwerk;
• de aanloophellingen naar het kunstwerk;
• alle werken die inherent zijn aan de aanleg van het kunstwerk zoals het plaatsen van ballustrades, verlichting in tunnels;
• prijsherzieningen, eventuele verrekeningen, bijakten of bijwerken;
• btw.
De volgende werken en kosten komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor financiële tussenkomst:
Zoals beschreven in artikel 4a
Artikel 5 a- Subsidiebedrag fietspaden
§ 1. Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt 40 % van de subsidieerbare werken voor fietspaden gelegen op het Gemeentelijk Lokaal Fietsnetwerk dat opgenomen werd in het gemeentelijke mobiliteitsplan.
§ 2. Indien de subsidieerbare werken minder dan € 50 000 (inclusief btw) bedragen komt het project niet in aanmerking voor subsidiëring.
§ 3. Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidie en andere subsidies mag niet meer bedragen dan 100 % van het uiteindelijke gunningbedrag, btw inbegrepen. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie verminderd worden.
Artikel 5 b- Subsidiebedrag kunstwerken
§ 1. Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt 40% van de subsidieerbare werken voor kunstwerken van het gemeentelijk aandeel in het kunstwerk.
§ 2. Het bedrag van de provinciale subsidie is voor een project maximum € 300 000 (inclusief btw).
§ 3. Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidie en andere subsidies mag niet meer bedragen dan 100 % van het uiteindelijke gunningbedrag, btw inbegrepen. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie overeenkomstig verminderd worden.
Artikel 6 – Procedure voor het indienen en behandelen van de subsidieaanvraag
§ 1. De aanvraag voor de provinciale subsidie gebeurt op basis van een gemeenteraadsbesluit houdende de goedkeuring van het definitieve ontwerpdossier voor de werken waarin het fietspad/kunstwerk vervat zit. De aanvraag vermeldt uitdrukkelijk dat de provinciale subsidie wordt aangevraagd en onderschrijft de verbintenissen, zoals vermeld in artikel 7.
§ 2. Op zicht van het voorgelegde ontwerp beslist de deputatie principieel over de toekenning van de subsidie. Hierbij kunnen bindende voorwaarden naar uitvoering bepaald worden. Deze principiële belofte houdt vanwege het provinciebestuur geen enkele verbintenis in.
p. 5/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
De principiële belofte vervalt indien er na 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van toekenning ervan, geen aanbestedingsdossier werd ingestuurd.
§ 3. Op zicht van het aanbestedingsdossier verleent de deputatie de vaste belofte van subsidie. Het aanbestedingsdossier bestaat uit een kopie van de laagste of voordeligste regelmatige offerte, het aanbestedingsverslag en het gunningbesluit.
De subsidie wordt forfaitair berekend op basis van de laagste of voordeligste regelmatige offerte. De werken mogen niet worden aangevat voor deze subsidie door de deputatie werd goedgekeurd.
§ 4. De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee fasen.
§ 4.1. Na ontvangst van het bevel tot aanvang der werken wordt een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag betaald.
§ 4.2. Het saldobedrag van de subsidie wordt berekend op basis van de door de subsidieaanvrager goedgekeurde eindafrekening.
De eindafrekening dient te bestaan uit een cumulatieve eindstaat, overzicht van de uitgevoerde proeven en attesten met betrekking tot de gesubsidieerde posten, overzicht uitvoeringstermijn, gedetailleerde opmeting van de gesubsidieerde posten, proces-verbaal van voorlopige oplevering en college- of gemeenteraadsbeslissing houdende goedkeuring eindafrekening.
Bij de saldoberekening van de subsidie kunnen prijsherzieningen, eventuele verrekeningen, bijakten of bijwerken mee in rekening gebracht worden tot het oorspronkelijk vastgelegde subsidiebedrag bereikt is. De uitbetaalde subsidie wordt vastgesteld op basis van de eindafrekening, beperkt tot het bedrag van de vaste belofte.
§ 5. Het eindafrekeningsdossier wordt binnen een maximumtermijn van vijf jaar na de toekenning van de vaste belofte ingestuurd; nadien vervalt de subsidie.
Artikel 7 – Verbintenissen
De aanvrager verbindt zich ertoe om :
– alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden/kunstwerk te garanderen ;
– bij elke publiciteit die zij omtrent deze werken maakt, zowel op de werf als in de media, melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de provincie;
– elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie de toestemming te geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen.
– de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder de toelating van de deputatie ;
– in geval van bestemmingswijziging zonder toelating van de deputatie, het bedrag van de uitbetaalde subsidie aan de provincie terug te betalen.
– een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
p. 6/6
./…
Provincieraad 28 februari 2013
Artikel 8 – Sancties
De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend. Ingeval de aanvrager één of meer bepalingen van dit reglement niet naleeft, onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt aan de provinciale administratie, de voorgeschreven termijnen niet respecteert kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen :
– de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd ;
– de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies wordt stopgezet ;
– de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode.
Artikel 9.
Het reglement van 18 mei 2011 betreffende de subsidiëring van fietspaden niet gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en de aanleg van kunstwerken gelegen op een functioneel fietsroutenetwerk wordt opgegeven.
Artikel 10.
Dit reglement treedt in werking op 01-03-2013. Dossiers waarvoor een nog niet vervallen vaste belofte van toelage van toepassing is op deze datum, worden verder behandeld overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 18 mei 2011.…

Auteur: yves

Deze blog wil berichten over het fiets-wel en wee in een leuke stad.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: