34 gedachten over “Opdeling”

 1. Gescheiden of niet, voetgangers lopen waar ze willen, ook op het fietspad langs de Coupure. In het voetgangersgebied is het andersom.

 2. Scheiden zou ik zeggen. Ik neem zowat dagelijks de brug aan het keizerpark en dit zorgt regelmatig voor verwarring. Zeker waar het pad na de brug in het keizerpark opeens in tweeen splitst kan het erg onduidelijk zijn.

 3. Theresianenbrug: niet scheiden. Als fietser neem je daar trouwens een bocht waarbij je toch de hele breedte nodig hebt, voetgangers trekken zich toch niets aan van de scheiding, zeker niet als ze met een groepje zijn (hoe lang heeft de fotograaf staan wachten op een familie die zich tussen de lijnen wringt? of zijn ze omgekocht?)

  1. Gewoonweg een Idioot antwoord. Geef voetgangers de plaats waar zij recht op hebben. Fietsers zijn ondergeschikt in woongebieden. Eerste stappers, dan trappers is toch de filosofie. Maar ja, de meeste fietsers denken alleen aan zichzelf en eisen hun (alleen)recht op.

   1. Beste “voetgangersbeweging”.

    Probeer eerst eens de reactie te begrijpen, vooraleer te antwoorden…
    De discussie gaat hier toch helemaal niet over rechten van fietsers versus voetgangers of omgekeerd?
    Wel of het zin heeft om beiden in hun eigen hokje te steken of niet…

 4. Niet scheiden volgens mij. Ik verwacht dat noch fietsers, noch voetgangers steeds op hun geschilderd ‘deel’ zullen blijven. En dat lijkt mij boze blikken, (verbale) conflicten en frustratie in de hand te werken. Plus, bij (door verf) gescheiden stroken heb je toch ook steeds het probleem van kruisende fietsers en voetgangers aan beide uiteinden van de brug? Iets wat nog risicovoller wordt bij gescheiden stroken gezien dat een hogere fietssnelheid in de hand werkt. Het Engelstalige artikel waarnaar ChrisS linkt lijkt dit probleem ook niet aan te kaarten. (Bij een ondertunneling stelt zich dit probleem niet, omdat je maar 1 kant uit kan). Een wonderoplossing zie ik niet, maar niet scheiden lijkt mij de beste oplossing. Inderdaad, vlot en efficiënt fietsen vereist het kunnen behouden van een zekere snelheid, maar (1) zo heel veel voetgangersbruggen zijn er ook nu ook weer niet, en (2) het gros van de fietsende woon-werk pendelaars fietst toch meestal op de momenten dat er minder voetgangers op de baan zijn, denk ik.

 5. Indien we het uitgebreider bekijken dan enkel op bruggen, kies ik voor scheiden. Winkelstraten bijvoorbeeld, of het plan om van de Sint-Pietersnieuwstraat een autoluwe straat te maken. Waar grote stromen voetgangers en fietsers te verwachten zijn, geef je ze elk een eigen strook. Doe je dat niet, dan krijg je dezelfde conflicten als tussen fietsers en automobilisten. Voetgangers en fietsers bewegen zich nu eenmaal met een verschillende snelheid en daar moet je rekening mee houden, wil je beide manieren van bewegen aanmoedigen. Het feit dat er toch altijd mensen zijn die zich niet aan de regels houden, is geen reden om er geen te hebben, toch?

 6. Scheiden hoeft niet volgens mij, maar het zou al een heel grote verbetering zijn mochten voetgangers aan de linker kant lopen en fietsers zo goed mogelijk rechts houden gezien in de richting waarin ze lopen of fietsen. Zo staat (of stond?) het volgens mij ook ergens in de wegcode. Dit heeft alles met veiligheid te maken: als een voetganger links loopt ziet hij de fietsers die rechts rijden goed aankomen aan zijn kant en kan hij eventueel een beetje aan de kant – zeker als er twee of drie personen naast elkaar lopen.

  1. Guy, links voor wie ? Je hebt te maken met 2-richtingsverkeer, dus er is 2x links en rechts, afhankelijk vanuit welke richting je komt.
   Gezien de voetgangers de laagste snelheid hebben, lijkt het me evident dat fietsers hun snelheid aanpassen en enkel inhalen na even te bellen en indien dat mogelijk is (geen tegenliggers).
   Zo doe ik het toch als fietser.

  2. Guy, hier heb je wel een punt. Wat u opmerkt is juist.
   Anderzijds is de opmerking van Pascal ook niet mis voor wat betreft §2 “Gezien ….”

 7. Fietsers hebben GEEN voorrang op voetgangers en zeker niet als die problematiek zich stelt in voetgangersgebieden (toekomstige uitbreidingen van voetgangersgebieden in Gent, met facilitering voor de fietsers – dit laatste in principe wettelijk verboden). Met andere woorden de voetgangers moeten ALTIJD VOORRANG hebben. Vergeet niet dat voetgangers de allerzwakste weggebruikers zijn.Fietsers moeten afstappen als zij niet door kunnen en zeker niet er tussen laveren. Fietsers krijgen de indruk dat zij alles mogen doen. Niets is minder waar. Sommige fietsers zijn zich daarvan bewust, maar het merendeel vertoont een egoïstisch gedrag. En dan nog niet gesproken over de snelheid die sommige fietsers aanhouden. Idiote opmerkingen van omkoperij en dergelijke meer geven een beeld van de ingesteldheid van sommige fietsers. Moeten wij uiteindelijk stellen dat voor velen alleen de slogan telt “de fiets en anders niets”. Foei, foei en nog eens foei. Toch met dank voor zij die wel voeling hebben met de noden van de voetganger en er zich naar gedragen.

  1. Voetgangers altijd voorrang in voetgangersgebied? Dat is toch niet mijn ervaring in Gent tegenover -driftig bellende- trams, bussen, bestelwagens en al dan niet toegelaten auto’s die door de Cataloniënstraat en over de St-Michielsbrug vlammen.

  2. Wil je even uitleggen waarom facilitering voor fietsers wettelijk verboden is? In de wegcode (art 22 sexies .1 2°) lees ik wat anders.
   Het andere deel is moeilijk omdat het niet exact te omschrijven valt. De wegcode zegt (verder in hetzelfde artikel): “In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt”. Wanneer is de doorgang bemoeilijkt? Op zaterdagnamiddag aan de Langemunt lijkt me evident: daar fiets je niet door. Op andere plaatsen en andere momenten ligt het wel anders. Een zeer subjectief element daarbij is snelheid.
   Maar je hebt ook gelijk: er zijn ruim voldoende fietsers die vinden dat ze overal voorrang hebben en overal mogen rijden, ongeacht de omstandigheden.
   Anderzijds lijkt de opmerking dan het merendeel een egoïstisch gedrag vertoont erg tendentieus. Diegenen die dat doen, vallen op. Ik durf wel te betwijfelen of dat een meerderheid is. Tenzij natuurlijk indien je de stelling aanhoudt dat alle fietsers in een voetgangersgebied dienen af te stappen, dan heb je gelijk, maar dan ben ik het niet met je eens.

  3. Beste “voetgangersbeweging”: kun je even uitleggen waarom je plotseling buiten de context begint over regels van de voetgangerszone, die niets te maken hebben.met deze Theresianenbrug?

   Ik ben de eerste om volgens het STOP-principe de voetganger te verdedigen, maar als je hier komt schelden, is bij mij de goesting daarvoor rap over.

   Vergeet niet dat zowel fietser als voetganger zwakke weggebruikers zijn. Vorige week nog is een voetganger veroordeeld voor een dodelijke val van een (bejaarde) fietsster…

   1. Misschien kunnen we bij de Theresianenbrug blijven en de “voetgangersbeweging” wijzen op de hinderlijke aanwezigheid van tientallen voetgangers op het fietspad langs de Coupure of op de rijbaan in de Theresianenstraat.

   2. ‘Zwakke weggebruiker’: ook passagiers in een wagen zijn zwakke weggebruikers.
    Benevens dit is de term enkel van toepassing in het verzekeringswezen én bij een ongeval!
    Laten we die term nu eindelijk eens uit het veralgemeende taalgebruik halen, zeker op deze site.

  4. Jammer ik dacht van een positieve bijdrage te leveren met dit artikel. Waar er plaats is (zeker bij nieuwe realisaties) elk zijn plaats geven ? Dus delen die ruimte en meer plaats voor voetganger en fietser.

   1. Hubert, dit was ongetwijfeld een positieve bijdrage.
    De oprisping van “De voetgangersgbeweging” heeft veel te maken met de Gentse context, gekenmerkt door een voetgangersgebied dat door zijn omvang (“wij hebben de grootste”) en structuur niet beantwoordt aan de definitie van de wegcode: onduidelijke afbakening, tram- en buslijnen, geen stapvoets verkeer, trottoirs en een ontoereikend handhavingsbeleid. In het kleinere, tramloze Leuven zijn voetgangersgebied en verkeersluwe straten veel duidelijker afgebakend.

  5. Ik betwijfel dat ‘De voetgangersbeweging’ (http://www.voetgangersbeweging.be/) het prettig vindt dat jij op deze manier namens hen spreekt.

   Het zou me verbazen dat jij enige mandaat hebt van hen om namens hen te spreken, dus misschien is het dan wijs om uit respect voor de voetgangersbeweging en de talloze voetgangers die ze vertegenwoordigen gewoon een eigen naam te kiezen en niet hun naam te misbruiken.

   In elke discussie over verkeersveiligheid stoor ik me mateloos als men groepen weggebruikers tegenover elkaar gaat zetten en iedereen die tot bepaalde groep behoort over één kam gaat scheren. Dat is niet enkel onterecht (want al die groepen zijn zeer divers), het is bovendien weinig constructief.

   Zoals men kan klagen over fietsers die denken dat ze alles mogen, op de voetpaden fietsen, … valt er te klagen over voetgangers die op de fietspaden wandelen, niet uitkijken voor ze plots oversteken, … valt er te klagen over automobilisten die naar rechts draaien zonder voorrang te geven, die zich niet aan de snelheidslimiet houden, …
   Als iedereen zou beseffen dat in al die groepen de grote meerderheid zich meestal wel aan de regels houdt of in ieder geval geen anderen (bewust) in gevaar brengt maar dat het een kleine opvallende groep is die echt probleemgedrag vertoont, er zou al veel constructiever gezamenlijk naar oplossingen gezocht worden.

    1. Dat is één deel van het antwoord, namelijk dat je je hier op een Vlaams/Belgisch forum voorstelt als ‘De voetgangersbeweging’ maar niets met De Vlaamse voetgangersbeweging te maken hebt.

     Wat ‘jullie’ dan wel zijn, dat blijft onduidelijk. Hebben jullie een website, hebben jullie leden (en hoeveel), wat is jullie doel, welke publicaties hebben jullie al uitgebracht, wat is jullie contact met de overheid, …?

     Tot nu toe lijkt het antwoord: ‘Ik ben een trol’ nog het meest waarschijnlijke.’ En als je dat niet bent, dan hoop ik dat er in jullie vereniging wel mensen zijn die weten hoe ze een constructief gesprek kunnen aangaan.

  6. Waarom de uitbreiding en niet alleen naar deze brug? Eenvoudig weg in de nabije toekomst behoort deze brug tot de voetgangerszone voor wat betreft Gent. En een toekomstvisie is toch zeker toegestaan of niet?

   Hierna willen wij toch even de juridische definitie van “voetgangerszone” aanhalen. Blijkbaar kent men deze niet.
   En wij verwijzen in het bijzonder naar punt 3.3.2.2.

   “……….
   3.3.2 Voetgangerszone

   Situaties waarin de aandacht vrijwel geheel kan worden gericht op de verblijfsfunctie van de weg, vragen om een vormgeving en een statuut die de voetganger een grote tot zeer grote mate van bewegingsvrijheid geeft. Aan het gedrag van andere weggebruikers moeten dan beperkingen worden opgelegd die leiden tot prioriteit voor de voetgangers zelf of zelfs tot een beperking van de toelating van andere weggebruikers. Het meest uitgesproken voorbeeld hiervan is de voetgangerszone.

   3.3.2.1 Definiëring Een voetgangerszone kan worden beschreven als een zone waar het verblijfskarakter primeert, en die bovendien een specifieke handelsactiviteit heeft of gekenmerkt wordt door een zekere toeristische waarde. De zone wordt dan ook primair voorbehouden aan voetgangers. De voetganger mag in dergelijk zone dan ook de volledige breedte van de openbare weg gebruiken en zich vrij verplaatsen binnen de zone. Klassieke voorbeelden van een voetgangerszone zijn winkelwandelstraten en –gebieden, (vaak historisch waardevolle) pleinen en straten, en parken.

   3.3.2.2 Kenmerken Het belangrijkste kenmerk van een voetgangerszone zit reeds vervat in de definiëring: de voetganger mag in deze zones de volledige openbare weg gebruiken. Hij heeft bovendien voorrang op al het andere toegelaten verkeer (o.a. hulpvoertuigen en taxi’s, en – indien specifiek toegestaan – ook fietsers en openbaar vervoer, de tram uitgezonderd). De toegelaten bestuurders moeten stapvoets rijden en mogen de voetgangers niet storen. Als fietsers worden toegelaten in de voetgangerszone, zijn ze verplicht af te stappen wanneer het te druk is.
   Sommige voertuigen hebben wel toegang tot de zone, bijvoorbeeld hulpvoertuigen en desnoods trams of bussen. Voor anderen is – mits vergunning – een uitzondering mogelijk, bijvoorbeeld door het uitvoeren van werken of voor het bereiken van een garage. De gemeente kan ook beslissen voertuigen voor bevoorrading (meestal met tijdsbeperking), taxi’s en fietsers toe te laten. Een voetgangerszone wordt middels bebording (F103 en F105) juridisch afgebakend.
   ……….”

   Men heeft de wet maar ook de wettelijke interpretatie
   ter zake. Zich baseren op de wet alleen is eng van visie. Meerdere juridische en explicatieve documenten kunnen klaarheid brengen.

   Wij weten ook dat met het begrip “voetgangerszone” het niet zo nauw neemt bij de overheid. Zelfs de gemeentelijke overheid van Gent neemt een loopje met het begrip voetgangerszone. Er is daarom door ons een dispuut met deze overheid om hun tot inzicht te brengen wat een voetgangerszone eigenlijk is.

   Als men fietsers wil faciliteren dan moet men deze wegen uit het voetgangersgebied halen en dit duidelijk kenbaar maken door aangepaste signalisatie. Maar ik kan niet zeggen hoeveel verkeersborden en wegmarkeringen er moeten bijkomen in het nu al bos van verkeersborden.

   Wij hopen hier toch enige klaarheid te brengen.

   Wij willen niemand voor de kop stoten maar spreken van omkopen en dergelijke meer (jandefietser dd 29/01/15) doet toch even nadenken. Blijkbaar kan dit wel en niemand reageerde. Dus hebben wij een standpunt ingenomen.

   1. Beste “voetgangersbeweging”,
    ik merk hier veel emotie,

    Om te beginnen dat voor jou blijkbaar het woord “omgekocht” de trigger was. Voor mij kwam dat woord zeker niet als beledigend over voor een groep weggebruikers, eerder komisch. Voetgangers zijn we immers allemaal.
    Ik ken de “dader” van die uitspraak als een bedachtzame man die niet bij de snelle fietsers hoort.
    En vooral: hij bedoelde het niet als aanval tegen voetgangers, maar vooral als argument tegen de scheiding op dat brugje.
    Als ik het goed begrijp ben jij trouwens op dat punt volledig akkoord met hem, want in de voetgangerszone waar jij voor pleit, is er toch ook geen opdeling voetpad-fietspad?

    De manier waarop je hier komt binnenvallen doet me vermoeden dat je al met een ei zat dat je kwijt wou.
    Besef je dat je eigenlijk je aanval tegen de verkeerde mensen richt?
    De mensen die je hier aantreft, zijn overwegend gewone, bedachtzame fietsers, geen racefietsers met koersfiets. Ze pleiten voor meer plaats voor fietsers én voor voetgangers, zodat die niet op elkaars lip zitten. Ze kennen veel beter dan de gemiddelde mens de wegcode.

    De auteur van dit stukje is trouwens een groot verdediger voor de trage, voorzichtige fietser, de fietser die soms al eens als voetganger oversteekt op het zebrapad.

    Een tip: leer dat denken in hokjes af. Richt je emotie niet op DE fietsers als geheel, maar besef dat er ook veel fietsers zijn die het goed menen met voetgangers, en val niet meteen ALLE fietsers aan.

   2. Als je graag een juridische discussie wil aangaan heb ik daar geen probleem mee, maar dan dien je wel echt over kennis van zake te beschikken.

    Die nummers waar je naar verwijst en waarvan je suggereert dat ze de juridische definitie van voetgangerszone aangeven zijn afkomstig van het vademecum voetgangersvoorzieningen. Hoewel ik vademeca een zeer goede zaak vind en ik er voor pleit dat de overheden en ontwerpers meer aandacht hebben voor vademeca, zijn deze slechts adviserend. Ze geven richtlijnen en vormen een leidraad, maar hebben geen juridisch draagkracht.

    Als je dus de juridisch correcte definitie van voetgangerszone wenst te geven, dan dient men niet naar het vademecum voetgangersvoorzieningen te grijpen, maar naar het “Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg” (aka de Wegcode).

    Deze stelt:
    “2.35. “Voetgangerszone” : een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid is met het verkeersbord F103 en de uitgang met het verkeersbord F105. ”

    en wat het gedrag in de voetgangerszone betreft:

    “22sexies.1. Tot voetgangerszones hebben alleen voetgangers toegang.

    Evenwel :

    1° hebben toegang tot die zones :

    a) [ … ] opgeheven (art. 8, KB 13-02-2007, BS 23-02-2007);

    i) de voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging.

    2° tot die zones hebben toegang, indien verkeerstekens het voorschrijven en volgens de beperkingen die daarop vermeld staan :


    c) de fietsers.

    22sexies.2. In die zones mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen.

    In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.”

    Dat is dus de ‘juridische definitie’ van de voetgangerszone, en niets anders.

    Ik blijf echter vooral van mening dat je er hier een onterecht gevecht tussen voetgangers en fietsers van maakt, dit terwijl deze meestal echt wel aan dezelfde kant staan.

    Ik herhaal echter mijn vraag, spreek jij namens de Voetgangersbeweging? Dat lijk je in ieder geval weer te suggereren door wat je hier schrijft. (“Er is daarom door ons een dispuut met deze overheid om hun tot inzicht te brengen wat een voetgangerszone eigenlijk is.” … “Dus hebben wij een standpunt ingenomen.” Wie zijn die ons en wij?)

    Als jij wel namens de Voetgangersbeweging spreekt, dan ben ik oprecht benieuwd of Tom Dhollander van mening is dat dit een wijze manier van communiceren is.

   3. “Wij weten ook dat met het begrip “voetgangerszone” het niet zo nauw neemt bij de overheid. Zelfs de gemeentelijke overheid van Gent neemt een loopje met het begrip voetgangerszone. Er is daarom door ons een dispuut met deze overheid om hun tot inzicht te brengen wat een voetgangerszone eigenlijk is.
    Als men fietsers wil faciliteren dan moet men deze wegen uit het voetgangersgebied halen en dit duidelijk kenbaar maken door aangepaste signalisatie. Maar ik kan niet zeggen hoeveel verkeersborden en wegmarkeringen er moeten bijkomen in het nu al bos van verkeersborden.”

    Je beseft toch, dat met jouw interpretatie van voetgangerszone, je eigenlijk de poten onderuit aan het zagen bent voor de uitbreiding van de voetgangerszone in het nieuwe mobiliteitsplan?
    Je zegt in feite dat waar een fietsroute loopt, een voetgangerszone niet kan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s