Home

Het Burgerbudget: de fietsprojecten

12 oktober 2017

Gent zoekt het bij zijn bevolking?
Het?
Wat?
Ideeën.
Ideeën om de stad leefbaarder te maken.

We merken het met de Fietsersbond af en toe bij wegenwerfdossiers.
Expertise bij is één.
Terreinkennis is twee.
Voeling met de realiteit is drie.
Soms zitten de drie factoren goed in het beleid.
Soms is er het voordeel van de twijfel.
Soms zitten ze fout.
Een voorbeeld?
Wittewalle in Oostakker.
Belangrijkste oorzaak van dat laatste ligt niet bij de ambtenaren of politici, maar bij de lange “doorlooptijd” van dossiers.
Een dossier laten “rijpen” is vaak zinvol.
Een inhoudelijk achterhaald dossier dossier naar realisatie brengen omdat iets beter is dan niets, of omdat de beloofde subsidies anders verloren gaan, of omdat nieuwe rioleringen belangrijkst zijn, of omdat… is voor fietspaden soms de minder zinvolle realiteit.

Met het Burgerbudget komt een andere wind binnenwaaien.
Het Burgerbudget is financiëel het grote broertje van Wijk aan Zet.
Terwijl Wijk aan Zet speldeprikjes uitdeelde à maximaal 2500€ zet het Burgerbudget in op grote projecten, met een maximaal budget van 150.000€.
De creativiteit is groot.
Hoe anders?
Gent doet het weer.
Er werden 261 voorstellen ingediend.
105 daarvan dingen om uw gunst.
Ze kwamen terecht in 15 categoriën.
Mobiliteit is één van die categorieën, klik hier.
Hieronder zie je de meest fietsgerelateerde projecten.
Bij sommige staat de fiets centraal, bij anderen zit de fiets in de marge.
Klikt u vooral door voor meer info.

BuurBarFiets wordt een ambiancemaker: het is een op maat gemaakte bakfiets waar een volledige bar in huist.

Uit-de-box fietsen is de Dégage-autodeelformule, maar dan voor fietsers. Simpel eenvoudig. En fenomenaal grandioos in zijn eenvoud. Ze mailden ons deze tekst: Heb je een ‘speciale’ fiets, staat deze soms stil? Of kan je zelf wel zo’n fiets af en toe gebruiken? Uit-de-box fietsen is een formule waarbij buurtbewoners of -organisaties hun speciale (tweede) fiets op een veilige manier kunnen delen met mensen in de buurt via een box. Fietsen die je maar af en toe eens nodig hebt, die wel wat plaats in beslag nemen in je huis, en aan anderen een oplossing kunnen bieden voor specifieke verplaatsingen. Wij denken aan cargofietsen, bakfietsen, tandems, plooifietsen en elektrische fietsen. Simpel, toch?

Waarom particulier fietsdelen?

De speciale fietsen bieden een goed alternatief voor sommige autoverplaatsingen. Dégage! wil autogebruik in de stad verminderen door auto’s die al aanwezig zijn te delen. Hetzelfde voor fietsen, is een logische stap. Een open en kostendelend systeem voor auto’s maakten we al. Via een buurtbox, op wandelafstand, geloven we dat fietsdelen ook kan. Wij voorzien een veilig en betrouwbaar systeem en regelmatig fietsonderhoud met de fietsherstellers in de buurt. Laten we samen de eerste zijn in Vlaanderen die fietsen deelt!

Refu Riksja wil een exotische fietstaxi opstarten.

Deze drie fietsprojecten voerden op de autovrije dag intens campagne:

17sep17, B401

17sep17, B401

‘Samen over de brug’ zocht een invulling voor een makeover van de verwaarloosde fiets- en voetgangersbrug tussen Rabot en Brugsepoort.

Wilde Bernadette wil een parkje creëren als onderdeel van een groene ketting van diverse parkjes, volkstuintjes, begraafplaatsen die aan elkaar gelinkt een autoluwe fietsas vormen die veilig en aangenaam is om samen met jongere kinderen te gebruiken van en naar het centrum van Sint-Amandsberg en Gent.

Het Heldenplein kan het spuuglelijke Anseeleplein ongetwijfeld fietsvriendelijker krijgen.

De Hutsepot is een project van Natuurpunt dat de oksel van de toekomstige fietsroutes vlakbij Don Bosco Zwijnaarde en het Parkbos opzoekt.

Bouw je wijk, bouw je wijkmaquette. Herdenk aan de hand van een maquette en een participatietraject de omgeving van het Muinkpark: van dierentuin tot verkeersluwe wijk, een kwalitatief woon- en verblijfsgebied, een living lab voor stedelijke vernieuwing. gaat lopen met de prijs van de langste projecttitel, en draait rond de Muinkparkwijk. De wijk zit geprangd tussen de Muinkschelde en de breedste middenberm van het land, het Albertpark.

Tot slot: De Dampuurters willen groen inzetten met verkeersveiligheid als prioriteit: straten met veel groen zijn niet alleen aangenamer voor alle weggebruikers, maar doen automobilisten ook rustiger rijden. De Dampuurters werken samen met de Geveltuinbrigade van Gents Milieufront.

Gentenaars (en alleen Gentenaars), breng je stem uit!
Faites vos jeux!
Het zijn de laatste dagen, je hebt nog tijd tot en met 14 oktober.
Lees hier en hier wat algemene context.

5 Responses to “Het Burgerbudget: de fietsprojecten”


  • Klokkenluider Arthur De Decker door Gents Stadsbestuur beticht van informaticafraude bij de burgerbudgetstemming
   In het kader van een grotere burgerparticipatie heeft de stad Gent het experiment uitgewerkt om als aanvulling op de representatieve democratie de burgers via digitale stemming rechtstreeks te laten bepalen welke projecten eerst moeten worden gerealiseerd. De stad Gent is de eerste Belgische stad die dit mogelijk maakte.
   Nog tot en met zaterdag 14 oktober kan iedere Gentenaar van minstens 14 jaar stemmen op 3 van de 105 burgerbudgetprojecten die werden ingediend door burgers of organisaties. Het project dat de meeste stemmen binnenhaalt krijgt een subsidie van 20.000 tot 150.000 € en moet zich engageren om zijn doel te bereiken vóór juli 2019. De totale zo te verdelen pot bedraagt 1,35 miljoen gemeenschapsgeld.
   Om te stemmen volstaat het te surfen naar http://www.burgerbudget.gent, op 3 projecten te klikken, het rijksregisternummer en de naam van de overeenkomstige Gentenaar in te vullen, en klaar is kees. “Het reglement van de stad bepaalt nergens dat u enkel in eigen naam mag stemmen. Er is dus geen bijkomende controle voorzien m.b.t. het persoonlijk karakter van de stemming. Dezelfde computer mag door een onbeperkt aantal personen gebruikt worden.” schreef de stad.
   Daar dergelijk stemsysteem om fraude vraagt legde de wakkere burger Arthur De Decker reeds in januari 2017 een klacht neer bij de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacycommissie nam hierover in februari volgend standpunt in:
   “Het ligt voor de hand dat men moet zeker zijn dat degene die de stem uitbrengt effectief de stemgerechtigde is. Zeker in de hypothese waarbij vanop afstand zou kunnen worden gestemd, wordt het louter invullen van de naam en voornaam en het Rijksregisternummer deze garantie niet gegeven. Deze gegevens zijn immers ruim gekend en bieden dus geen enkele garantie dat degene die de gegevens gebruikt effectief de titularis van de gegevens is. De enige manier om zeker te zijn is dat de identificatie gebeurt aan de hand van de e-ID of federaal token.”
   Hiermee geconfronteerd repliceerde het Gentse stadsbestuur als volgt: “Het voorstel van de Privacycommissie lijkt in dit concrete geval niet proportioneel met het beoogde doel. Men kan immers nooit alle mogelijke risico’s uitsluiten. Ook bij het verplicht gebruik van e-ID en pincode kan het risico bestaan dat iemand anders gebruik zou maken van een andere zijn e-ID en pincode. Bovendien gaat het in casu om een stemming over projecten hetgeen dergelijke beveiliging niet rechtvaardigt.” Dit wekt de indruk dat het al of niet subsidies verlenen aan projecten voor het stadsbestuur even belangrijk is als de Miss België verkiezing.
   Daar participatief budgetteren aldus een zaak dreigt te worden die beheerst wordt door die groepen in de maatschappij die beschikken over rijksregisternummers van anderen (ambtenaren politieagenten, apothekers, advocaten, lezers van het Belgisch Staatsblad, enz) worden de inclusiviteit en de rechtstatelijke principes zoals rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en verbod van willekeur met de voeten getreden meende Arthur De Decker. Derhalve werd de ombudsvrouw gevraagd om te bemiddelen. In het jaarverslag 2016 van die stedelijke ombudsdienst werd om praktische redenen (opvolging Ombudsvrouw) ook al deze klacht van de eerste helft van 2017 opgenomen en daarin staat:
   -p.8: “Hier wordt nog maar geëxperimenteerd met het digitale stemmen en een burger maakte zich terecht zorgen of de overheid geen maatregelen moet nemen om misbruiken te voorkomen want er is immers de zorgvuldigheidsplicht.”
   -p.32: “In plaats van repressief te communiceren kan men ook burgers vriendelijk wijzen op hun burgerplichten…bij het digitaal stemmen bijvoorbeeld…Burgers die “foefelen”meegeven dat ze een heel project voor hun groep in gevaar kunnen brengen”
   -p.36: “Aanbevelingen…Er is behoefte aan risicoanalyse bij digitaal stemmen, zeker in kader van burgerparticipatie.”
   -p. 97: “DIGIPOLIS : Digitaal stemmen en het vermijden van misbruiken. Een burger maakt zich zorgen omtrent de digitale stemming in het kader van het Burgerbudgetproject. Hij vreest misbruiken als er zonder token of zonder identiteitskaart digitaal zal gestemd worden. De betrokken dienst maakt zich vooral zorgen om de drempel die dergelijke werkwijze met zich mee zal brengen voor een groot aantal burgers. Kortom, een terecht signaal dat ook wordt doorgestuurd, maar een oplossing kan niet zonder digitale ondersteuning, controle en handhaving. In elk geval is het aangewezen om risicoanalyse in te schatten….Aangezien we in Gent de digitale expertise in huis hebben, lijkt het aangewezen en ook mogelijk een stuk goedkoper dat dit door Digipolis wordt aangepakt. Een maand na de klacht werd meegedeeld dat Digipolis werd ingeschakeld, wat hiervan het resultaat is, was bij de redactie van het jaarverslag nog niet duidelijk (201702/209).”
   Op 28 september liet de stadssecretaris weten dat er bij de stad geen risicoanalyse werd gemaakt en dat ze bij het standpunt bleven dat werd ingenomen na het advies van de privacycommissie in februari.
   Bij het begin van de stemming, op 29 september, verscheen op de website over het burgerbudget volgend bericht: “Elke uitgebrachte stem wordt tijdelijk en versleuteld opgeslagen. Iedere poging tot misbruik bij het stemmen wordt automatisch geblokkeerd op basis van een, aantal factoren. Daarnaast is het mogelijk om afwijkend stemgedrag en de oorsprong ervan op te volgen en te corrigeren. Hierdoor kan de stad garanderen dat iedereen zijn stem kan uitbrengen.”
   Teneinde deze nieuwe wending op zijn waarheidsgehalte te controleren schreef klokkenluider Arthur De Decker enkele rijksregisternummers over uit de website van de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde Gentse VZW’s en stemde daarmee voor enkele willekeurige burgerbudgetten. Dit “misbruik” werd niet automatisch geblokkeerd doch had tot gevolg dat de klokkenluider, die zelf niet betrokken is bij enig burgerbudget van de 105 kandidaten, op verzoek van het Gentse stadsbestuur door de gerechtelijke politie heden werd verhoord over de betichting “Poging tot verwerven van bedrieglijk vermogensvoordeel met een technologisch middel”.
   Of hoe het Gentse Stadsbestuur omgaat met een luis in de pels. Of de democratie daarmee is gediend valt te betwijfelen. Eind oktober zal met veel tamtam worden bekendgemaakt welk projecten de meeste stemmen haalden. Of dit op een eerlijke wijze gebeurde zal bij gebrek aan extern toezicht spijtig genoeg kunnen worden in vraag gesteld. Een experiment dus dat niet voor herhaling vatbaar is en hopelijk niet tot voorbeeld strekt van andere gemeenten.
   Wordt vervolgd.

   • thomas Says:

    Is het gebruiken van iemands anders zijn rijksregisternummer dan geen identiteitsdiefstal?
    Of staat deheer klokkenluider boven de wet?


    • Ik sta niet boven de wet. Het stemmen bij het Gentse experiment burgerbuget met iemands anders rijksregisternummer is niet strafbaar. Ik wordt dan ook enkel beticht van“Poging tot verwerven van bedrieglijk vermogensvoordeel met een technologisch middel”. Wie de kat bij de melk zet weet wet er gebeurt. Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.De democratie verdient zorgvuldiger bestuur.

     • Frans Says:

      Ik geef ook niet graag mijn rijksregister-, banknummer e.d. zomaar door op een website.
      Om eerlijk te zijn, ontbreekt vooral een schiftingsvraag.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: