Analyse van een wijk

door Hubert

Wijk Sluizeken-Tolhuis
Wijk Sluizeken-Tolhuis

Wijkbewoners kennen het beste de problemen en de mogelijkheden van het fietsverkeer in een wijk. In de wijk Sluizeken-Tolhuis zaten deze wijkbewoners samen met iemand van de Fietsersbond om een analyse te maken. Bedoeling: een document maken dat beleidsmakers een beeld geeft van wat in de wijk allemaal mogelijk is.

11jun13, Buurtcentrum Sluizeken
11jun13, Buurtcentrum Sluizeken

Om alles te bekijken werd er dan nog langs de belangrijkste punten een fietstochtje gemaakt, en dit is het resultaat:

FIETSTOCHT SLUIZEKEN-TOLHUIS 11/06/2013

INLEIDING/AANLEIDING

Op verzoek van de buurt(organisaties) wordt deze fietstocht georganiseerd om samen te kijken waar de knelpunten zich voordoen. Het is niet de bedoeling om een volledige analyse op te stellen. Het gaat om een momentopname van ervaren onveiligheid. De uitkomsten van de fietstocht staan verder ook los van eventueel al aanwezige toekomstplannen voor verbeteringen.

ALGEMENE VASTSTELLING:

Sluizeken-Tolhuis is een wijk tussen de stadsring R40 en de historische binnenstad. Ook ligt de wijk vlakbij de drukke toegangsweg(en) van station Dampoort. Vermits het filerijden op dat punt begint, en zich voortzet in de binnenstad, doet dit vele automobilisten besluiten via de wijk Sluizeken-Tolhuis te rijden. Dit omvangrijke sluipverkeer hindert het bestemmingsverkeer en heeft grote consequenties voor de verkeersveiligheid – vooral van fietsers. (Of : dit alles heeft tot gevolg dat er een onevenwicht is tussen bestemmingsverkeer en doorgaand sluipverkeer).

Als voorbeeld nemen we de Ham. In de Noord-Zuidrichting lijkt deze meer en meer op een extra rijstrook van de R40. De instelling van zone 30 is niet afdoende gebleken als bescherming van fietsers. En er dringen zich andere maatregelen op.

A. INFRASTRUCTUUR NOORD-ZUIDROUTE (en aansluitende trajecten)

1. Kruispunt Voormuide/Dok-Noord is voor fietsers komende van Dok-Noord gevaarlijk. Vanwege te dicht op het kruispunt geparkeerde auto’s wordt het zicht ontnomen op de auto’s, die daar inmiddels mogen afslaan.

Zichtbaarheid van de fietsers voor het overige verkeer verdient aanbeveling.

2. Kruising Muidelaan-Voormuide: voor overstekende fietsers is er capaciteitsprobleem (wachtruimte)

11jun13, 11u02, Voormuide
11jun13, 11u02, Voormuide

3. Justus de Harduwijnlaan-Meerhem-Kartuizerlaan: heeft alles in zich om volledige fietsas te worden. Het beter zichtbaar maken van fietsers in het straatbeeld zou al een hele verbetering zijn. Beperkt éénrichtingsverkeer in Kartuizerlaan en Meerhem zou ook veel meer plaats geven aan de fietsers. Fietspaden langs beide zijden zijn dan mogelijk en de versmalling van het rijvak voor auto’s zal ook de snelheid doen dalen.

13jun13, 12u02, Meerhem
13jun13, 12u02, Meerhem

4.Rodelijvekensstraat : zichtbaarheid fietsers in straatbeeld bevorderen.

5.  Kruising Grauwpoort/Sleepstraat : voorsorteerstroken Rodelijvekensstraat en Sluizeken nodig.

Op termijn bekijken of de Achterleie in deze as kan worden opgenomen. Dit kan gerealiseerd worden door de kasseien te vervangen door veiliger bestrating (stenen type Korenmarkt), en het sluipverkeer te bannen, bijvoorbeeld door in een stuk de rijrichting van het autoverkeer om te draaien.

Fietsen langs het water geeft altijd een meerwaarde en een vriendelijker beleving van de stad.

Moest de Achterleie onderdeel gaan uitmaken van Noord-Zuid-as, dan ziet die er als volgt uit : Rodelijvekensstraat – Achterleie – Huidevetterskaai – (alwaar aansluiting op Nieuwland is), over de brug ter hoogte van MIAT en daarna langs Baudelokaai verder richting Portus Ganda/Visserij, etc.

Dwarsaansluitingen Oost-west op deze as:

*H. van der Goesstraat – Harduwijnlaan- Sint-Salvatorstraat en dan rechtstreeks in de ACEC-site mogen we hopen (zonder asverschuiving)?

*Meerhem: de naamloze doorsteek naar Sint-Salvatorstraat biedt mogelijkheden tot verkeersveiliger deelname voor fietsers door de boordsteen te verlagen en het zicht te verbeteren door minimaal 2 meter autovrij/parkeervrij te maken.

Na kruising Sint-Salvatorstraat zou toegang tot de ACEC-site te realiseren zijn.

*Dwarsas Vogelenzang naar Oude Dokken, via Van Crombrugghestraat- Sanderusstraat—Doornzelestraat-Bavobrug:

Kan verbeterd worden door:

– doorsteek Geuzenberg naar Van Crombrugghestraat te realiseren. Ook hier verdient het aanbeveling om drempels te verlagen en 2 meter zicht te creëren door parkeren te weren.

Doornzelestraat naar Bataviabrug: verwijderen betonblokken t.h.v. de R40, met verschuiving oversteek. Fietsers komende uit de Doorzelestraat hebben jammer genoeg geen goed overzicht, maar deze blokken tonen aan dat er te snel gereden word op de R40 en dat de locatie van de oversteekplaats niet optimaal is.

11jun13, 10u55, Stapelplein
11jun13, 10u55, Stapelplein

*As Vogelenzang-Godshuishammeke:

-Te steile drempels t.h.v. aansluiting Berouw en Kartuizerlaan.

Kruisen Sleepstraat, richting Godshuishammeke: is gevaarlijk vanwege tramsporen. Op dit kruispunt tramsporen “vullen”(we verwijzen naar proefprojecten met rubber in de sporen) en uitwijkhavens voor fietsers creëren.

*Kruisen Sleepstraat van de Spijkeboorstraat naar de Karel Mirystraat en omgekeerd: Zie vorige opmerking over kruisen tramsporen.

B ANDERE OPPORTUNITEITEN EN PIJNPUNTEN IN DE WIJK.

13jun13, 14u43, Jozef Van Crombrugghestraat
13jun13, 14u43, Jozef Van Crombrugghestraat

*Geuzenberg-Vogelenzang is een route met veel mogelijkheden, en biedt tevens aansluiting richting het westen (dus naar de Noord-Zuidroute). Zie de analyse van de Noord-Zuidroute.

*Aansluiting richting Noord en Noord-West : kruisen Blaisantvest of Opgeëistenlaan. Dit kan veel beter, o.a. de kruising van het Berouw naar de Spaarstraat en van de Vogelenzang naar de fietsbrug richting Wondelgem (Gaardeniersbrug).

*Er zijn ook mogelijkheden om van Fratersplein naar Vogelenzang te komen, via het parkeerterrein van AZ Sint-Lucas. Deze wordt sinds kort ook gebruikt voor bus 5, maar aan het fietsverkeer is nog niet gedacht? Gevaarlijke situatie kan ontstaan als bus en fiets tegelijkertijd zich in de passage bevinden. Maar wij mogen hopen dat hier iets verwezenlijkt wordt .

11jun13, 11u01, Site Sint-Lucas
11jun13, 11u01, Site Sint-Lucas

*Ham-Bataviabrug:

-De oversteek R40 kent een onvolledige lichtregeling.

-Dubbelrichtingsfietspad aan de oostkant van de R40 tussen Ham en Bataviabrug is wenselijk.

*As Tichelrei-Sluizeken : zou goede as zijn, het kruisen van de tramsporen in de Grauwpoort levert geen problemen op, maar de kasseien van Sluizeken en Sluizekenkaai zijn te verschrikkelijk om daar effectief te gaan fietsen.

*Oudburg-Kraanlei: alhoewel dit buiten de wijk is, willen we dit toch vermelden. Dit is een van de verbindingen naar de binnenstad, maar te mijden wil men zijn fiets en gebit behouden 😉

*Stokerijstraat en andere nieuw aangelegde straten. Zoals er autoparkeerplaatsen voorzien worden moeten er ook fietsstalingen voorzien worden.

*Zonder-Naamstraat: Spiegel aanbrengen in bocht t.h.v. Zonder-Naampark (blinde bocht van 90°).

*Verbinding Tichelrei naar St Magrietstaat via Tichelhof : is een beetje verborgen verbinding. Graag optimaliseren.

Als laatste een aanbeveling om te leren uit historische vergissingen, met als voorbeeld:

De as Huidevetterskaai – Kartuizerlaan. Na het kruisen van de Sleepstraat zou men via de Pierre de Geyterstraat een doorsteek moeten hebben tot de Kartuizerlaan. Dit was mogelijk geweest destijds bij het inplanten van de sociale woningen, maar men heeft dit nagelaten. De huidig doorgang is nu alleen geschikt voor een kleinschalige lokale doorgang.

%d bloggers liken dit: