Fietsdroom CD&V Gent

Nora is voor de tweede keer aan de beurt, en draait CD&V om.

29sep18
29sep18

CD&V Gent spreekt zich zeer duidelijk uit over het belang van de fiets in het geheel van de manier waarop we onze stedelijke mobiliteit willen vormgeven. We beschouwen de fiets als hét individueel vervoermiddel bij uitstek in de stad, voor vrijetijdsverplaatsingen maar ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. We willen onze verkeersinfrastructuur daaraan aanpassen, en alles in het werk stellen om het gebruik van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daartoe hebben we tal van initiatieven in petto.

De Gentse fietsers hebben recht op meer, veilige en comfortabele fietspaden. Te veel fietspaden bevinden zich in slechte staat. We maken versneld werk van de heraanleg en het invullen van de ‘missing links’. Waar mogelijk streven we naar verhoogde, vrijliggende fietspaden. Fietssuggestiestroken zijn geen valabel alternatief. Ze creëren een vals gevoel van veiligheid. Bij (her)aanleg gebruiken we monolithische materialen. We richten de aandacht in het bijzonder op de fietspaden langs de R40. We breiden het aantal fietsstraten verder uit, ook in de woonkernen buiten de binnenstad.

We willen de Gentenaars ook meer stimuleren om de fiets te nemen door van de fiets hét vervoermiddel bij uitstek te maken om snel en veilig ter bestemming te geraken. We creëren zo veel mogelijk fietsdoorsteken en -onderdoorgangen om fietsverplaatsingen steeds snel en veilig te doen verlopen. In het bijzonder verbeteren we de oversteekbaarheid van de R40, onder meer door bij de heraanleg van de Heuvelpoort en de Dampoort fietstunnels te voorzien. Ook op de Visserij ter hoogte van het kruispunt met de Kasteellaan maken we een onderdoorgang. We staan achter het principe van ‘rechtsaf door rood’, maar enkel in het geval van vrijliggende fietspaden. Bovendien geven we er waar mogelijk de voorkeur aan om het fietspad te verleggen en rechts naast het verkeerlicht te laten lopen, om onduidelijkheid voor fietsers en andere weggebruikers weg te nemen. Kasseistroken en tramsporen maken het fietsen in Gent moeilijk én gevaarlijk. In straten met kasseien leggen we fietsstroken aan in asfalt. Wat tramsporen betreft, blijven we met specialisten zoeken naar manieren om die veiliger te maken voor fietsers. We maken prioritair werk van de heraanleg van de Veldstraat, waar nu met de fiets nauwelijks door te geraken valt.

De bestaande fietsroutenetwerken moeten verder worden uitgebouwd en doorgetrokken naar alle delen van de stad, ook bijvoorbeeld het havengebied. De fietsroutes verdienen een ruimere bekendheid en dienen opgenomen te worden in de schoolen bedrijfsvervoerplannen. We takken onze stedelijke fietsvoorzieningen aan op bovenlokale fietsroutenetwerken en fietssnelwegen.

Het fietslandschap is volop in evolutie, en het is belangrijk dat we daar proactief mee omgaan. De opgang van elektrische (bak)fietsen vergt een aangepaste inrichting van fietspaden (bv. scherpe bochten vermijden). Fietspaden moeten voldoende breed zijn om ook bakfietsen toe te laten en om het mogelijk te maken dat fietsers elkaar op een veilige manier voorbijsteken.

Het gebruik van de fiets aantrekkelijker maken, vergt ook bijkomende inspanningen op het vlak van veilige en gebruiksvriendelijk stallingen. Het aantal openbare fietsenstallingen moet verder worden verhoogd. We inventariseren de noden en pakken ze aan. Voor het comfort van de gebruikers en de levensduur van de fietsen opteren we zo veel mogelijk voor afgeschermde en overdekte fietsenstallingen. We zorgen ook voor stalling voor fietsen ‘buiten formaat’, zoals bakfietsen en longtails. In buurten met rijwoningen zonder garage installeren we overdekte en afsluitbare fietsenhokken die door buurtbewoners kunnen worden gebruikt. We investeren verder in openbare fietspompen.

We voeren de strijd tegen fietsdiefstallen op. We verhogen het aantal fietsgraveeracties en kondigen ze beter aan. We houden, in samenwerking met stadsdiensten, gemeenschapswachten en politie, meer controles en sporen gestolen fietsen gerichter op. We zetten ook technologische middelen in tegen fietsdiefstallen. Zo bieden we de Gentenaars tegen een goedkope prijs de mogelijkheid om hun fiets te laten uitrusten met een zendertje waarmee gestolen fietsen kunnen worden opgespoord.

Het promoten van het fietsgebruik moet voor ons ook een permanent aandachtspunt zijn bij ruimtelijke ordening. We willen de stad ontwikkelen als een geheel van ‘kernen’ waarbinnen alle faciliteiten op wandel- of fietsafstand aanwezig zijn, waardoor het aantal autoverplaatsingen wordt beperkt.

Tegelijk willen we de fietsers in de volgende legislatuur ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden. De uitbreiding van het aantal fietsenstallingen doen we gepaard gaan met een strenger optreden tegen onregelmatig gestalde fietsen, in het bijzonder wanneer ze de doorgang op de voetpaden versperren. We pakken de dagelijks chaos van fietsen aan de Albert Heijn op de Korenmarkt en op het Miriam Makebaplein aan de Krook aan. Om de capaciteit van de fietsenstallingen optimaal te gebruiken, halen we weesfietsen (fietsen die zijn achtergelaten en waarvan de eigenaar onbekend is) weg. We zien strikter toe op het naleven van het verkeersreglement, met sensibilisering én bestraffing.

Voor wie niet over een eigen fiets beschikt, zorgen we voor kwaliteitsvolle oplossingen. We bieden iedereen die in Gent woont, werkt of studeert de kans tegen een democratische prijs een fiets te huren. We scheppen ruimte voor private initiatieven op het vlak van deelfietsen. Wel behouden we als stadsbestuur de regie om versnippering tegen te gaan. Naast ‘stationbased’-fietsen zien we ook kansen voor ‘free floating’- systemen (deelfietsen zonder vaste standplaats) – zij het binnen een duidelijk kader om ‘strooifietsen’ tegen te gaan.

En tot slot, als uitsmijter: we willen in de volgende legislatuur ook de ontwikkeling van een systeem van fietstaxi’s stimuleren. Zeker in het stadscentrum lijken fietstaxi’s ons een prima manier om mensen op een snelle en duurzame manier ter bestemming te brengen. En ook om het autovrij gebied beter toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen, bieden ze in onze ogen mogelijkheden.

1 september

1 september is voor velen een nieuwe start.
Nieuwe schriften.
Een nieuwe scherpe potloodscherper.
Een nieuwe juf.
Een andere school, en dus een nieuwe schoolfietsroute.

Ook verkiezingen hebben zo’n aura van “nieuwe start”.
Al voelt het soms meer aan als het aura van “nieuwe buren”: het kan meevallen, het kan tegenvallen.
Momenteel ziet het toekomstbeeld voor fietsers er positief uit.

De verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen (be)noemen de fiets als belangrijk stedelijk mobiliteitsmiddel.
Het woord “fiets” is er dominant aanwezig.
Bij CD&V 33 maal, bij NVA 50 maal, bij Open VLD 62 maal, bij het kartel SP.A/Groen 81 maal.
Ik weet wel, een woord door de zoekfunctie jagen zegt weinig over inhoud.
Om goed te zijn zou ik het woord “auto” ook eens moeten turven, en dan nog.
De accenten (en dus de verborgen agenda’s) van de partijen verschillen, maar er lijkt een concensus dat fietsgebruik moet groeien.
De stedelijke leefbaarheid zal er wel bij varen.

Hier is de advocaat van de duivel.
Zijn er geen nadelen aan groeiend fietsgebruik verbonden?
Tuurlijk wel.
Ook paard en kar had nadelen, een paard kon wel eens eigenzinnig zijn gang gaan.
Een fiets is en blijft een verzameling van staal, aluminium, rubber en plastic.
Problemen ontstaan door hoe mensen er mee omgaan.
Fietsers zijn niet heilig.
Regelgeving is dus nodig.
Maar de voordelen van stijgend fietsgebruik zijn immens veel groter dan die van stijgend autogebruik.
Stijgend fietsgebruik verkrijg je -dixit de Deense Fietsersbond- door fietsinfrastructuur, sensibilisering en appreciatie.
Daar is nog zéér, zéér véél werk aan.
En het betekent ook: keuzes maken, met soms een verminderde vrijheid voor autogebruikers.
Wat sensibilisering betreft is er nog massa’s werk rond zone 30 en snelheid.
Jawel, dat voelt voor velen aan als minder vrijheid, maar er staat veel meer leefbaarheid tegenover.
En nog iets.

Is mobiliteit echt zo belangrijk dat het voldoende mankracht en middelen krijgt om de ambities waar te maken?

In het bestuursakkoord 2007-2012 bleef het fietsbeleid een vage materie (met 8 maal het woord fiets).
Dit is het hoofdstuk mobiliteit:
Gent mobiel
Te voet gaan, fietsen en het gebruik maken van het openbaar vervoer zijn
goedkoper, beter voor het milieu, nemen minder ruimte in beslag, en zijn vaak
sneller (minder files). Fietsen en te voet gaan zijn bovendien ook gezonder. Het
bestuur zal dan ook voorrang geven aan deze vormen van mobiliteit. Daarnaast moet
de stad ook bereikbaar blijven met de auto, en willen we het harmonisch en het
hoffelijk samenleven van alle verkeersgebruikers bevorderen.
3.1. de nieuwe bestuursploeg is het erover eens dat het beleid rond zone 30 wordt
geëvalueerd maar niet fundamenteel wordt gewijzigd.
3.2. Het verleggen van de bestemmingsring van de as Kraanlei-Oudburg naar de as
Geldmunt- Lange Steenstraat zodat het Patershol zou aansluiten bij het huidige
voetgangersgebied, zal onderzocht worden in samenspraak met de bewoners en
de handelaars.
3.3. Het nieuwe bestuur gaat voor een modern en hoogwaardig openbaar vervoer dat
snel (zo mogelijk in eigen bedding), tegen hoge frequentie, comfortabel,
fijnmazig en betaalbaar is. Trams en bussen moeten bovendien vlot toegankelijk
zijn voor gehandicapten, mensen met kinderwagens en bejaarden en de
trajecten wordt overlegd met het stadsbestuur.
3.4. Om de bereikbaarheid van de verschillende stadswijken te versterken enerzijds
en de verbinding tussen de verschillende deelgemeenten te verbeteren
anderzijds is het bestuur voorstander voor de uitbouw van twee ringvormige
openbaar-vervoerassen op respectievelijk de R40 (kleine ring) & de R4 (grote
ring).
3.5. We moeten er bij De Lijn op aandringen dat trams en bussen iedereen tot 1 uur
’s nachts veilig en comfortabel naar huis brengen en dat Lijn 1 en 3 de hele
nacht moeten doorrijden en om het uur in een aanbod voorzien.
3.6. Het Emile Braunplein wordt heraangelegd tot evenementenplein, zonder parking.
3.7. Om het comfort voor fietsers te verhogen worden kasseien gebannen bij de
(her)aanleg van straten.
3.8. Het stadsbestuur wil stadsfietsen invoeren die ter beschikking staan van
bewoners en bezoekers
3.9. Meer en beter uitgeruste fietsstallingen in het centrum van de stad en het
voorzien van parkeerplaatsen voor andere tweewielers zoals elektrobikes,
scooters en moto’s.
3.10. Het voorzien van buurtparkings voor de bewoners, waar mogelijk half
ondergronds, gecombineerd met groen en speelruimte bovengronds.
3.11. Voor de eerste 15’ minuten parkeren zal een symbolisch bedrag worden
aangerekend.
3.12. De prijs van de tweede bewonerskaart wordt gehalveerd.
3.13. We dringen aan op een wetgevend initiatief om het bewonersparkeren voor
zorgverstrekkers en gebruikers van autodeelprojecten mogelijk te maken.
3.14. Om onze stad leefbaar te houden dringen we aan bij de Vlaamse
Gemeenschap op realisatie van de “missing links” voor het sluiten van de kleine
en grote ring rond Gent.

Ook benieuwd wat we komende maanden in het bestuursakkoord zullen lezen?

(foto’s: STAM, juli 2012)

Tienpuntenplan (2)

De vijf grote democratische partijen reageerden afgelopen week op het tienpuntenplan van Fietsersbond Gent.
Wij vroegen hen om te reageren met “akkoord / niet akkoord”.
(Wie haastig is: onderaan deze post staat een samenvatting van de reacties.)

Sommige partijen (CD&V en NVA) schreven meer dan dat.
We publiceren ook deze reacties.
SP.A schreef: “We maken enig voorbehoud voor de wijze van antwoorden, aangezien we voor sommige punten liever een genuanceerder antwoord hadden gegeven dan louter “akkoord/niet akkoord”.” Mochten ze ons deze nuances alsnog bezorgen, dan publiceren we ze hieronder.

Fietsersbond Gent vraagt dat Gent in zijn volgende bestuursperiode kiest voor:

1 Een integraal fietsbeleid via alle stadsadministraties en vergunningen, met algemene toepassing van het STOP-principe en de Fietstoets, bv. een degelijk fietsstallings- en fietsbereikbaarheidsbeleid bij alle school-, sport- en cultuurinfrastructuur, en alle stadsontwikkelingsprojecten.
Alle vijf partijen zijn akkoord.
NVA: Akkoord, waarbij we graag toevoegen dat zeker in stadsontwikkelingsprojecten de fietstoets er ook in bestaat dat rekening gehouden wordt met functioneel fietsverkeer en niet louter recreatief.

2 Een nieuw mobiliteitsplan steunend op het STOP-principe i.p.v. het huidige én-én beleid.

Vier partijen zijn akkoord: CD&V, Groen, NVA, SP.A
Open VLD is niet akkoord.
CD&V: Akkoord voor nieuw mobiliteitsplan. Bemerking: STOP-principe en ‘en-enbeleid’ zijn niet tegenstrijdig. STOP-principe is een en-enbeleid met prioritarisering.
NVA: Akkoord op een pragmatische manier: dit kan niet overal en altijd op elke individuele weg toegepast worden maar moet in globo bekeken worden.

3 Duidelijke, dwingende minder-hinder-richtlijnen bij werven op de openbare weg (cfr. Nederlandse en Deense voorbeelden), met engagement tot werfcontrole..

Alle vijf partijen zijn akkoord.
NVA: Akkoord en ook terug te vinden in ons programma

4 Een uitbreiding van de fietsbrigade van de politie, met focus op verkeersveiligheid op fietsassen en rond wegenwerven.

Alle vijf partijen zijn akkoord.

5 Integraal zone 30 binnen de kleine stadsring, en elders een herziening van de bestaande snelheidsregimes (momenteel geldt bv. 70km per uur op smalle plattelandswegen).

Groen en SP.A zijn akkoord.
Open VLD en CD&V, NVA en Open VLD zijn niet akkoord.
Dit is de een groot discussiepunt.
CD&V: Niet akkoord. Uiteraard willen we de fietsveiligheid verhogen, en ook snelheidsbeperkingen dragen daartoe bij. Maar we zijn geen voorstander van een integrale zone 30 binnen de R40, omdat dat niet overal noodzakelijk/opportuun is.
NVA: Niet akkoord: wegen met een doorgaansfunctie en veilige voorzieningen voor zachte weggebruikers, dienen anders behandeld te worden en niet nodeloos een zone-30 regime te ondergaan. Wel akkoord met herziening: wat voor verbetering vatbaar is, moet in vraag gesteld kunnen worden.

6 Het stimuleren van fietsassen (zoals de Visserij) door het knippen van autosluiproutes met 21e eeuwse technologie.

Alle vijf partijen zijn akkoord.
CD&V: Akkoord. Al zijn we meer voorstander van volwaardige vrije fietsassen dan van de ‘fietsstraten’.

7 Inzet voor fietsappreciatie en verkeerseducatie (rechten en plichten).

Alle vijf partijen zijn akkoord.

8 Een actieplan met de Lijn voor een conflictvrij samenleven van tram en fiets.

Alle vijf partijen zijn akkoord.

9 Het plaatsen van voldoende fietsenstallingen in alle woon- en winkelstraten, en de inzet van autoparkeergarages voor fietsstallingen.

Groen en NVA zijn akkoord.
CD&V, Open VLD en SP.A zijn niet akkoord.
Dit is de een groot discussiepunt.
CD&V: Akkoord dat er meer fietsenstallingen moeten komen. Niet akkoord dat de autoparkeergarages daarvoor moeten worden gebruikt. Er zal immers altijd nood blijven aan stalplaatsen voor wagen. Fietsen kunnen eenvoudiger bovengronds worden gestald.

10 Een spinnenweb van fietsroutes met bewegwijzering conform de provincie Oost-Vlaanderen. Alle randgemeentes zijn via veilige wegen met elkaar en met het centrum verbonden voor fietsers, en Gent takt aan op de buurgemeentes.

Alle vijf partijen zijn akkoord.
CD&V: Helemaal akkoord

Kort samengevat:
* 7 van onze 10 voorstellen voor het Gentse bestuursakkoord werden aanvaard.
* 3 punten krijgen verdeelde reacties, waarbij vooral “zone 30” en “fietsstallingen in parkeergarages” weerstand oproepen. Vrij vertaald: snelheidsbeperking en parkeerbeleid liggen gevoelig bij een auto-achterban.

Groen onderschrijft 10 punten.
SP.A en NVA onderschrijven 9 punten.
CD&V onderschrijft 8 punten.
Open VLD onderschrijft 7 punten.

Fietsersbond Gent zal de komende jaren deze 10 punten blijven opvolgen.

Politiek, politiek

U weet het vast wel, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, nog 25 nachtjes slapen.
Vanavond kan u een debat meemaken over een hoofdthema: mobiliteit.
Gents Milieu Front organiseert.
Afspraak om half 8 in Vooruit.

U weet ongetwijfeld ook dat de gemeente (zo zegt men dat in Amsterdam, niet “stad”) véél, maar (helaas?) niet àlles te zeggen heeft over onze mobiliteit.
“Brussel” heeft een paar dikke vingers in de pap.
Enerzijds qua centen voor investeringen, anderzijds qua beheer en heraanleg van gewestwegen.
Zo start binnenkort (komende lente) de werf aan de Sterre.
Het lijkt een stap voorwaarts, maar het is toch een project waarin autodoorstroming topprioriteit blijkt te zijn.
Verkeersveiligheid volgt pas op de derde plaats, na autodoorstroming en snelheid van autoverkeer.
Lees hierover Fietsbult van 5 juni 2012.
Ja, de heraanleg is een verbetering vergeleken met de huidige situatie.
Nee, het is niet goed als toekomstgericht project.
Het was een zwart punt, en zal dit ook blijven.
De gemeente had hier duidelijk geen grote vinger in de toekomstpap.
Of durfde niet dwarsliggen.
Want dwarsliggen is vaak hetzelfde als het project in de diepvries stoppen.

Ook de kleine ring R40 is een gewestweg.
Daar zitten nog een aantal fietspadloze stukken in: Heernislaan, een stuk Keizervest, Tolhuisbrug en een stuk van Palinghuizen.
Hoe fietsonvriendelijk kan beleid zijn?
Al jaren dromen lokale politici van een stadsboulevard.
Maar ik zie -helaas- weinig beweging in deze droom.
Zondag kon u samen met vrienden en familie een rondje draaien op die ring.
Als draagvlak voor een groeiend fietsbeleid kon het tellen, wat een massa.
Politici van de vijf grote democratische partijen waren er ook:

16sep12, 16u58, Sint-Pietersnieuwstraat
16sep12, 17u37, Vlaamsekaai
16sep12, 17u39, Vlaamsekaai
16sep12, 17u39, Vlaamsekaai
16sep12, 17u40, Vlaamsekaai
16sep12, 17u40, Vlaamsekaai
16sep12, 17u40, Vlaamsekaai
16sep12, 17u40, Vlaamsekaai
16sep12, 17u41, Vlaamsekaai
16sep12, 17u41, Vlaamsekaai

16sep12, 17u41, Vlaamsekaai

Die brede aanwezigheid was niet bij elke editie zo.
Een snelle blik op de partijprogramma’s leert dat het woord “fiets” meer dan ooit ontdekt is / zijn plaats kreeg.
Ook dat was in het verleden niet bij alle parijen zo.
Dat geeft hoop voor de toekomst.