Fietsdroom Groen Gent

Ook al weet iedereen al wie op het laatste papiertje staat – Groen-, Corneel wil en zal het omdraaien.

29sep18
29sep18

GROEN: DROMEN VAN ELISE
Onze droom speelt zich af op een vrijdagochtend, ergens in de nabije toekomst.

Wanneer de tienjarige Miel op de fiets naar school stapt, zeven kilometer verder in het centrum van Gent, maakt mama Elise zich geen zorgen – waarom zou ze ook?
Ze heeft trouwens andere dingen aan haar hoofd – is die batterij nu alweer bijna leeg? Gelukkig is er een hersteldienst in het gloednieuwe fietsparkeergebouw dicht bij haar werk. Dank zij haar e-trike geniet ook Elise van weer en wind, spierziekte of niet.
’s Middags luncht ze met haar ouders. Die wonen buiten Gent, maar met de bus zijn ze er zo. Vertrektijden opzoeken doen ze niet, ze weten dat er op deze lijn elke vijf minuten een bus rijdt.

Dat is onze droom. En met dit plan maken we die droom realiteit:
– Uitstekende fietsinfrastructuur: pas als elk twaalfjarig kind zijn route volledig veilig kan afleggen, mogen we tevreden zijn.
– Verhoogd fietscomfort: behalve goede fietspaden ook voldoende hersteldiensten, parkeermogelijkheden enzovoort.
– Gent autoluw: aantrekkelijk en betrouwbaar openbaar vervoer maakt de auto nemen vaak onnodig.

Dank zij de groenen investeerde Gent de afgelopen jaren een ongezien bedrag van 15 miljoen euro in fietspaden, -bruggen en -tunnels. Die inspanning moeten we ook de komende jaren volhouden.
Geld alleen volstaat niet. Er is ook politieke moed nodig. Om een sterk plan uit te voeren. Om het STOP-principe in de straatstenen te beitelen en meer ruimte te geven aan wandelaars, fietsers en openbaar vervoer. Ja, dat openbaar vervoer: wij willen de organisatie daarvan in eigen handen nemen met een stadsregionale vervoersmaatschappij, MIVG2.0. Zo zorgen we voor fijnmazige en frequente verbindingen tussen stad en rand, in de stad, en tussen verschillende (deel)gemeenten.
Zin in een tiental bladzijden vol sterke mobiliteitsplannen? Check ons programma!
https://www.groengent.be/programma

Fietsdroom CD&V Gent

Nora is voor de tweede keer aan de beurt, en draait CD&V om.

29sep18
29sep18

CD&V Gent spreekt zich zeer duidelijk uit over het belang van de fiets in het geheel van de manier waarop we onze stedelijke mobiliteit willen vormgeven. We beschouwen de fiets als hét individueel vervoermiddel bij uitstek in de stad, voor vrijetijdsverplaatsingen maar ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. We willen onze verkeersinfrastructuur daaraan aanpassen, en alles in het werk stellen om het gebruik van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daartoe hebben we tal van initiatieven in petto.

De Gentse fietsers hebben recht op meer, veilige en comfortabele fietspaden. Te veel fietspaden bevinden zich in slechte staat. We maken versneld werk van de heraanleg en het invullen van de ‘missing links’. Waar mogelijk streven we naar verhoogde, vrijliggende fietspaden. Fietssuggestiestroken zijn geen valabel alternatief. Ze creëren een vals gevoel van veiligheid. Bij (her)aanleg gebruiken we monolithische materialen. We richten de aandacht in het bijzonder op de fietspaden langs de R40. We breiden het aantal fietsstraten verder uit, ook in de woonkernen buiten de binnenstad.

We willen de Gentenaars ook meer stimuleren om de fiets te nemen door van de fiets hét vervoermiddel bij uitstek te maken om snel en veilig ter bestemming te geraken. We creëren zo veel mogelijk fietsdoorsteken en -onderdoorgangen om fietsverplaatsingen steeds snel en veilig te doen verlopen. In het bijzonder verbeteren we de oversteekbaarheid van de R40, onder meer door bij de heraanleg van de Heuvelpoort en de Dampoort fietstunnels te voorzien. Ook op de Visserij ter hoogte van het kruispunt met de Kasteellaan maken we een onderdoorgang. We staan achter het principe van ‘rechtsaf door rood’, maar enkel in het geval van vrijliggende fietspaden. Bovendien geven we er waar mogelijk de voorkeur aan om het fietspad te verleggen en rechts naast het verkeerlicht te laten lopen, om onduidelijkheid voor fietsers en andere weggebruikers weg te nemen. Kasseistroken en tramsporen maken het fietsen in Gent moeilijk én gevaarlijk. In straten met kasseien leggen we fietsstroken aan in asfalt. Wat tramsporen betreft, blijven we met specialisten zoeken naar manieren om die veiliger te maken voor fietsers. We maken prioritair werk van de heraanleg van de Veldstraat, waar nu met de fiets nauwelijks door te geraken valt.

De bestaande fietsroutenetwerken moeten verder worden uitgebouwd en doorgetrokken naar alle delen van de stad, ook bijvoorbeeld het havengebied. De fietsroutes verdienen een ruimere bekendheid en dienen opgenomen te worden in de schoolen bedrijfsvervoerplannen. We takken onze stedelijke fietsvoorzieningen aan op bovenlokale fietsroutenetwerken en fietssnelwegen.

Het fietslandschap is volop in evolutie, en het is belangrijk dat we daar proactief mee omgaan. De opgang van elektrische (bak)fietsen vergt een aangepaste inrichting van fietspaden (bv. scherpe bochten vermijden). Fietspaden moeten voldoende breed zijn om ook bakfietsen toe te laten en om het mogelijk te maken dat fietsers elkaar op een veilige manier voorbijsteken.

Het gebruik van de fiets aantrekkelijker maken, vergt ook bijkomende inspanningen op het vlak van veilige en gebruiksvriendelijk stallingen. Het aantal openbare fietsenstallingen moet verder worden verhoogd. We inventariseren de noden en pakken ze aan. Voor het comfort van de gebruikers en de levensduur van de fietsen opteren we zo veel mogelijk voor afgeschermde en overdekte fietsenstallingen. We zorgen ook voor stalling voor fietsen ‘buiten formaat’, zoals bakfietsen en longtails. In buurten met rijwoningen zonder garage installeren we overdekte en afsluitbare fietsenhokken die door buurtbewoners kunnen worden gebruikt. We investeren verder in openbare fietspompen.

We voeren de strijd tegen fietsdiefstallen op. We verhogen het aantal fietsgraveeracties en kondigen ze beter aan. We houden, in samenwerking met stadsdiensten, gemeenschapswachten en politie, meer controles en sporen gestolen fietsen gerichter op. We zetten ook technologische middelen in tegen fietsdiefstallen. Zo bieden we de Gentenaars tegen een goedkope prijs de mogelijkheid om hun fiets te laten uitrusten met een zendertje waarmee gestolen fietsen kunnen worden opgespoord.

Het promoten van het fietsgebruik moet voor ons ook een permanent aandachtspunt zijn bij ruimtelijke ordening. We willen de stad ontwikkelen als een geheel van ‘kernen’ waarbinnen alle faciliteiten op wandel- of fietsafstand aanwezig zijn, waardoor het aantal autoverplaatsingen wordt beperkt.

Tegelijk willen we de fietsers in de volgende legislatuur ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden. De uitbreiding van het aantal fietsenstallingen doen we gepaard gaan met een strenger optreden tegen onregelmatig gestalde fietsen, in het bijzonder wanneer ze de doorgang op de voetpaden versperren. We pakken de dagelijks chaos van fietsen aan de Albert Heijn op de Korenmarkt en op het Miriam Makebaplein aan de Krook aan. Om de capaciteit van de fietsenstallingen optimaal te gebruiken, halen we weesfietsen (fietsen die zijn achtergelaten en waarvan de eigenaar onbekend is) weg. We zien strikter toe op het naleven van het verkeersreglement, met sensibilisering én bestraffing.

Voor wie niet over een eigen fiets beschikt, zorgen we voor kwaliteitsvolle oplossingen. We bieden iedereen die in Gent woont, werkt of studeert de kans tegen een democratische prijs een fiets te huren. We scheppen ruimte voor private initiatieven op het vlak van deelfietsen. Wel behouden we als stadsbestuur de regie om versnippering tegen te gaan. Naast ‘stationbased’-fietsen zien we ook kansen voor ‘free floating’- systemen (deelfietsen zonder vaste standplaats) – zij het binnen een duidelijk kader om ‘strooifietsen’ tegen te gaan.

En tot slot, als uitsmijter: we willen in de volgende legislatuur ook de ontwikkeling van een systeem van fietstaxi’s stimuleren. Zeker in het stadscentrum lijken fietstaxi’s ons een prima manier om mensen op een snelle en duurzame manier ter bestemming te brengen. En ook om het autovrij gebied beter toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen, bieden ze in onze ogen mogelijkheden.

Fietsdroom N-VA Gent

Corneel is weer aan de beurt, en draait het papiertje van N-VA.

29sep18
29sep18

“De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker wordt naast jou dan fiets ik nog …”

Fietsen is heerlijk als de zon schijnt, de wind in je rug waait, het pad effen onder je banden doorrolt, en de baan vrij en veilig uitnodigend voor je ligt.

We dromen van een stad waar zoveel mogelijk mensen – volwassenen, jongeren en kinderen – de fiets gebruiken: om naar school, werk, film te gaan of om boodschappen te doen. We dromen van een stad waar fietsers zich veilig voelen. We dromen van een stad waar alle fietsers ook de andere weggebruikers respecteren en niet in gevaar brengen.

We dromen van veilige schoolfietsroutes voor alle Gentse scholen. Met een ‘werkgroep fiets’ per school om samen met ouders, leerkrachten, leerlingen en bijvoorbeeld de lokale wijkmedewerker van de stad na te denken over hoe de schoolomgeving fietsveiliger te maken.

We dromen van een samenhangend fietsnetwerk van verkeersveilige verbindingen richting het centrum en tussen de deelgemeenten onderling. Met aparte fietsroutes of vrijliggende fietspaden waar het kan, zonder kasseien en minstens links en rechts een effen fietsstrook. In het centrum zoeken we naar mogelijkheden voor extra fietsstraten. Op de grote wegen kiezen we zo veel mogelijk voor conflictvrije kruispunten of oversteekplaatsen. Heel concreet: een brug met fietslift over de Kortrijksesteenweg (van de Borluutdreef naar het Parkbos), veilige doorsteken op de R40 via tunnel of brug (vb. aan de Leopoldskazerne naar Citadelpark), de Drongensesteenweg veilig oversteken richting Halfweg, onder de Kasteellaan aan de Visserij, …

We dromen van een stadsbestuur dat samen met alle partners hard werkt aan goede fietsinfrastructuur. Gent kreeg de laatste jaren een aantal fietspareltjes: onderdoorgangen zoals de Rozemarijnbrug, de imposante Parkbosbruggen, de tunnel onder de spoorwegberm aan de Dendermondsesteenweg, … De Vlaamse overheid betaalt daarvan het leeuwendeel. Als iedereen samenwerkt kan het sneller vooruit gaan. Laten we er samen onze schouders onder zetten en elkaar geen stokken in de wielen steken.

Gentenaars weten het maar al te goed: tramsporen en fietsers gaan niet samen. Daarom willen we vooral trambussen bij de aanleg van nieuwe lijnen. We dromen op langere termijn van een fiets- en voetgangersveilig autovrij gebied in het centrum met zo weinig mogelijk tramsporen.

We dromen van een app om ‘kleine’ problemen te melden – hindernissen, putten, onveilige punten, gebrekkig (groen)onderhoud – en om suggesties te doen. Want het zijn de fietsers zelf die best weten wat er kan verbeterd worden. Via een mobiele ploeg kunnen de gemelde pijnpunten snel aangepakt worden. Grotere problemen nemen we op in ons ‘Masterplan Fiets’.

We dromen ook van een grootschalig fietsdeelsysteem voor Gent: niet alleen een free-floating-systeem via private aanbieders, maar ook een klassiek systeem met vaste stations met een eenvoudig bedieningssysteem. Gentenaars en bezoekers overtuigen we zo om de auto minder te gebruiken en meer op de fiets te kruipen. Reclame-inkomsten kunnen een deel van de investeringskost dekken.

En als kers op de taart, waarom niet: we dromen ook van beschutte fietspaden overdekt met een kap van zonnepanelen. Want waarom zou wat in China of Zuid-Korea kan niet ook in Gent kunnen? Op The Loop bijvoorbeeld of in de haven?

Fietsdroom Open Vld Gent

Na Corneel is Nora aan de beurt.
Zij draait het papiertje om van Open Vld.

29sep18
29sep18
29sep18

Als moderne stadspartij omarmen wij de toekomst. Wij dromen van een Gent waar de fiets een voor de hand liggende keuze is. Fietsen is immers vaak de gemakkelijkste, snelste en aangenaamste manier om zich te verplaatsen in de stad. Door de opkomst van de elektrische fiets zijn ook grotere afstanden overbrugbaar. Vooral voor woon-werkverkeer, is de fiets hierdoor steeds meer een valabel alternatief. Wij passen er echter voor dit alternatief op te dringen. Laat de Gentenaars zélf die keuze maken. Gentenaars zijn verstandig genoeg om te kiezen voor het meest geschikte vervoersmiddel voor het juiste moment.

Wij dromen in de eerste plaats van betere fietsinfrastructuur. Om van de fiets écht een alternatief te maken, zijn goede fietspaden en fietsverbindingen nodig. Punt. Elke fietsroute is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Daarom bouwen we versneld verder aan een regionaal netwerk van fietssnelwegen voor lange afstand, ook in het havengebied, en van comfortabele invalsroutes naar de binnenstad. Elke deelgemeente moet op die manier op een veilige manier ontsloten zijn met de fiets. We gaan ook verder met de aanleg van fietsstraten, waar mogelijk gescheiden van routes voor het openbaar vervoer en de auto. Zwarte punten en conflictpunten tussen auto en fiets worden zoveel mogelijk weggewerkt. Deze routes voorzien we op geregelde afstanden van rust- en stallingsplekken, zeker ter hoogte van winkelconcentraties of knooppunten met het openbaar vervoer of publieke voorzieningen.

Wij dromen van betere en veiliger fietsstallingen. Ergens vlot geraken is één ding, je fiets veilig achterlaten iets anders. Elke Gentenaar moet met een gerust hart zijn of haar fiets kunnen achterlaten. We willen bovendien vermijden dat onze openbare ruimte volstaat met ‘wildgeparkeerde’ fietsen. Daarom willen we voorzien in degelijke stallingen, zowel in klassieke rekken op straat, maar ook in buurtstallingen en inpandige fietsstallingen. En waarom niet met automatische stapeling van fietsen, zodat de voorziene ruimte maximaal benut wordt. Dit gecombineerd met materiaal om kleine herstellingen uit te voeren en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Zo creëren we echte fietshubs.

Wij dromen ook van een volwaardig fietsdeelsysteem, zoals nu in Brussel en Antwerpen bestaat. Dit kan de fietsparkeerdruk doen verminderen en in de plaats komen van de diverse fietssystemen die vandaag bestaan.

Wij dromen van autoluwe schoolomgevingen, wat niet alleen goed is voor de verkeersveilighied, maar ook voor de luchtkwaliteit.

Wij dromen van een stad met minder vrachtwagens en grote bestelwagens. Door de werking van het Stadsdistributieplatform Gent Levert uit te breiden naar de ganse stad, kunnen we heel wat nodeloos verkeer van de weg halen.

Wij dromen van een stad waar alle weggebruikers respect hebben voor elkaar. Waar automobilisten en fietsers hun snelheid aanpassen en elke weggebruiker zijn verantwoordelijkheid neemt in het verkeer. Laten we de tegenstellingen overstijgen en samen voor een veiliger verkeer zorgen in onze geliefde stad.

Fietsdroom sp.a Gent

Dit is deel 1 van een reeks waarbij de Gentse politieke partijen hun fietsdroom met u delen.
Corneel trok als eerste partij:

29sep18
29sep18

Onze droom voor fietsend Gent :

Wij maken verder werk van een veilig, comfortabel en conflictvrij fietsnetwerk over het ganse Gentse grondgebied dat ook verder aansluit via fietssnelwegen en het bovenlokale fietsnetwerk met de omliggende gemeenten en steden. Enkel op deze wijze zullen ouders zorgenvrij hun kinderen alleen naar school laten fietsen, maar kunnen en durven ook ouderen van dagen hun eerste stappen via e-bike zetten.

Om te zorgen voor een aangename en gezonde fietsomgeving, bundelen we deze infrastructuur bovendien maximaal met de groenassen en het waternetwerk.

Waar er missing links zijn, maken we het komende legislatuur tijd voor maximaal ongelijkgrondse kruisingen ofwel via onderdoorgangen of via nieuwe fiets- en voetgangersbruggen. We maken hiervoor een prioriteitenkaart van alle missing links en conflictueuze kruispunten voor het ganse grondgebied. We gaan hierbij dus niet voor second best oplossingen zoals lichtengeregelde kruispunten maar voor vlotte veilige doorstroming zonder telkens te moeten stoppen of kleinere obstakels te overwinnen (in de vorm van bv ‘borduren’) . Of het nu over een woonwerk/schoolverplaatsing gaat of over recreatief fietsverkeer: we willen stressvrij kunnen fietsen in Gent!

Al fietsend zorg je niet alleen voor je eigen gezondheid maar bouw je aan een ‘gezonde’ maatschappij, waar ruimte ontstaat voor Gentenaars om elkaar ongedwongen te ontmoeten. Een stad waar fietsen evident is, maar ook op een respectvolle manier gebeurt. Gent, city of people, zijn we ook op de fiets.

Daarom vertrekken we ook bij nieuwe stadsontwikkeling of herdenken we de ontwikkeling vanuit het STOP-principe. Dit lijkt niets nieuws maar willen we rigoureuzer toepassen, ook voor de site van The Loop. Bicycle urbanism staat voorop in de planning van nieuwe wijken.

Kortom, wij dromen er als sp.a van om in Gent beter te doen als Kopenhagen, niet zozeer in de creatie van spectaculaire fietsbruggen (de recente fietsbruggen naar Parkbos mogen er overigens ook zijn) maar in de eenvoudige en simpele zaken: meer ruimte voor de fiets via comfortabele fietsassen met maximale uniforme bestrating vertrekkend vanuit fietscomfort.

Daarin kunnen we zelfs beter zijn dan Kopenhagen.

Gent, fietsstad.

Politieke fietsdromen

Fietsersbond Gent lanceert een klein experiment.
De gemeenteraadsverkiezingen naderen.
We vroegen de zes politieke partijen uit de Gentse gemeenteraad om hun fietsdroom neer te schrijven.
Dat ging zo:

Verzonden: maandag 27 augustus 2018 14:20
Aan: Kern Fietsersbond
Bcc: fractie.nva@stad.gent; fractie.sp.a@stad.gent; fractie.cdenv@stad.gent; fractie.openvld@stad.gent; fractie.groen@stad.gent; fractie.vlaams.belang@stad.gent
Onderwerp: Uw toekomstvisie over fietsen in Gent
Urgentie: Hoog

Geachte fracties,

Fietsersbond Gent is een groep gedreven vrijwilligers.
Misschien kent u onze blog Fietsbult (meer dan 2500 berichten) of onze Facebookpagina.
Eind 2016 gaven we uw gemeenteraadsleden door middel van een jaarlidmaatschap annex ledenblad een jaar lang inzicht in de uitgangspunten en werking van de Fietsersbond.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen zijn we benieuwd naar uw toekomstvisie voor fietsen in Gent.
We vragen u om uw fietsdromen voor de volgende bestuursperiode in woorden te vatten.
In de week van de mobiliteit, startend op maandag 17 september, willen we elke dag één droom van één gemeenteraadsfractie publiceren op Fietsbult.
Wat zijn uw toekomstgerichte plannen voor de volgende bestuursperiode?
Maak gerust een verschil tussen de komende 6 en de komende 12 jaar.
We vragen geen evaluatie van de afgelopen bestuursperiode, dat doen we zelf wel 😊.
Een kind van de buren zal de volgorde bepalen door lotjetrek (papiertjes uit een zak halen).

We verkiezen een échte tekst boven knip- en plakwerk uit uw partijprogramma (citaten mogen uiteraard wel).
Begeleidende afbeeldingen / foto’s mogen, maar zijn geen must.
Deadline is zaterdag 15 september, 20u.
Wat daarna komt wordt niet gepubliceerd.
We laten onze lezers ook weten of u liever niks schrijft, of niet reageert.
Laat u gaan!
We kijken ernaar uit.

Daarnaast:
 Kan u aub uw partijprogramma mailen / WeTransferen naar kern@fietsersbondgent.be ?

Met fietsende groet,

Yves
vrijwilliger FIETSERSBOND GENT
https://fietsbult.wordpress.com/
http://www.fietsersbond.be

U merkt het: we zijn wat later op de afspraak.
De week van de Mobiliteit is al één week voorbij.
We zijn dus twee weken later dan gepland.
Er waren dringender zaken in ons professioneel, familiaal en vrijwilligersleven.
Maar deze week kan u elke middag, klokslag 12 uur, een politieke fietsdroom lezen.

16sep18, Zuidparklaan / Hubert Frere-Orbanlaan

We zijn niet zo streng geweest als we in de mail schreven.
Sommige partijen reageerden zéér snel.
Andere partijen stuurden we een herinnering.
Eén partij reageerde simpelweg niet, ook niet op onze herinnering.

Het Gentse politieke landschap is uiteraard méér dan de partijen die nu in de gemeenteraad zetelen.
Na vrijdag krijgen alle andere lijsten of partijen de kans om ook hun dromen en visie op fietsen in Gent hier te publiceren.
Daarna volgen onze dromen.
Ook zin om uw droom neer te pennen en hier te lezen?
Eén adres: fietsbult@fietsersbondgent.be.

We gaven de partijen 100% carte blanche.
In de stukken van de partijen lazen we de beperkingen van ons eigen format.
Fietsen is een onderdeel van mobiliteit, waarbij elke keuze (of weigering om te kiezen) invloed heeft op de andere verkeersdeelnemers.
Maar u bent slim genoeg.
U kan in, boven, onder en tussen de regels lezen.
En op 14 oktober beslist u in het stemhokje wat u met uw stem doet.

Hier zijn de papiertjes waarmee Nora en Corneel afgelopen zaterdag de volgorde van publikatie bepaalden:

29sep18