Home

Mail: buurtavond

26 januari 2014

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Buurtavond rond “Verkeer, Fijn stof, Lawaai, Gezondheid – Hoe houden we onze woonwijk leefbaar?”
Datum: Sat, 18 Jan 2014 21:07:06 +0100
Van: werkgroepsintpietersbuiten@gmail.com
Aan: fietsbult@fietsersbondgent.be

Beste Redactie van “Fietsbult”,

Reeds geruime tijd lezen wij met belangstelling bijna dagelijks uw blog. Naar aanleiding van uw recent artikeltje over “Mathilde”, vragen wij graag uw aandacht voor onze website rond lokale Gentse stedebouwkundige ontwikkelingen, duurzaam wonen en verkeersveiligheid: die van de woonwijk Sint-Pieters-Buiten (gelegen tussen Leie, Ringvaart, Krijgslaan en het Sint-Pietersstation).

Op Woensdag 29 januari 2014 (Aanvang: 20u00) organiseren wij een Buurtinformatieavond rond “Verkeer, Fijn stof, Lawaai, Gezondheid – Hoe houden we onze woonwijk leefbaar?” met als gastspreker Jasmien Pauwels (Medisch milieukundige Logo Gezond+), zie (voorlopige website): http://jadd.be/sintpietersbuiten/

Deze buurtavond vindt plaats bij “Vormingplus” (Reigerstraat 8, 9000 Gent) en is gratis – Inschrijven mag (maar hoeft niet) op werkgroepsintpietersbuiten@gmail.com

09jan14, 17u06, Prinses Clementinalaan

09jan14, 17u06, Prinses Clementinalaan

Zou het mogelijk zijn bovenstaande vermelding op te nemen op uw website https://fietsbult.wordpress.com/?

Alvast dank voor de moeite. Met vriendelijke groet,

Myriam

Vuile witte lakens

24 september 2013

Het Gents Milieufront overhandigde op Autoloze Zondag vuile witte lakens aan Gentse schepenen Filip Watteeuw en Tine Heyse.

22sep13, 13u27, Korenmarkt

22sep13, 13u27, Korenmarkt

22sep13, 13u29, Korenmarkt

22sep13, 13u29, Korenmarkt

Meer dan 100 Gentenaars hingen enkele weken een wit laken aan hun gevel of balkon. Het fijn stof blijft aan het laken plakken. Hoe vuiler het laken, hoe meer fijn stof in de lucht. De vuile witte lakens bewezen helaas dat het met de luchtkwaliteit in Gent erg slecht is gesteld.

Het cynische is dat fietsers, die nul komma nul fijn stof uitstoten, extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling. Dat komt doordat fietsers door de inspanning wat dieper inademen, waardoor het fijn stof dieper in de longblaasjes komt. Maar dat is uiteraard geen reden om niet meer te fietsen, wel integendeel. Experts zijn het er namelijk over eens dat de gezondheidsvoordelen van het fietsen gemakkelijk opwegen tegen de nadelen van het fijn stof. En door in je auto te kruipen, maak je het probleem natuurlijk nog erger. Bovendien, in de auto hangt er minstens zoveel fijn stof als buiten, dus automobilisten ademen mee hun eigen vervuilde uitlaatgassen in.

Beleidsmakers leken lange tijd niet echt wakker te liggen van luchtvervuiling, maar nu zien we toch meer en meer positieve initiatieven. Antwerpen wil een ‘low emission zone’ invoeren, Gent is hetzelfde van plan eens er een wettelijk federaal en Vlaams kader is.

22sep13, 13u31, Korenmarkt

22sep13, 13u31, Korenmarkt

Maar, eigenlijk hoeven we niet te wachten op een wettelijk kader om de luchtkwaliteit in Gent te verbeteren. De Stad kan de problemen zelf al aan de bron aanpakken, door de uitbreiding van het voetgangersgebied, het autoluw maken van woonwijken, en het autogebruik richting centrum te ontmoedigen door bijvoorbeeld de parkeertarieven aan te pakken. Ze kan fietsers gezonde lucht garanderen door belangrijke fietsassen autoluw te maken en de fietspaden weg van het autoverkeer te leggen. We hopen in het nieuwe mobiliteitsplan veel van dergelijke maatregelen te lezen!

Komende weken kan u op op zondag -leesdag- fietsgerelateerde artikels lezen uit de wintereditie 2012 van Frontaal.

 

Hoogste waarden van black carbon gemeten op de stadsring R40

Vrijwilligers van Gents MilieuFront fietsten de afgelopen zeven weken door Gent met op hun rug een toestel dat black carbon meet. Uit de 23 uur meetgegevens blijkt dat de concentraties van black carbon verhoogd is op plaatsen waar veel gemotoriseerd verkeer is . Black carbon is een goede indicator voor verkeerspollutie. Het wordt voornamelijk uitgestoten door dieselmotoren. Uitstoot van dieselmotoren wordt als kankerverwekkend geklasseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

VITO beschikt over toestellen om concentraties van black carbon te meten met mobiele metingen. GMF leende van VITO een geavanceerd meettoestel om black carbon te meten. De gebruikte meetmethode werd door VITO ontwikkeld in het kader van het IDEA onderzoeksproject, dat gefinancierd wordt door IWT, het Vlaamse Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De samenwerking met GMF had tot doel om het potentieel van de methode te demonstreren aan het brede publiek.

De vrijwilligers van GMF fietsten met het meettoestel op hun rug een vaste route: tussen 8 en 9 uur, een ander traject tussen 14 en 15 uur, en de derde route tussen 17 en 17.30 uur. In totaal leverde dit 23 uur meetgegevens op. Deze meetresultaten zijn door VITO verwerkt tot een kaart met kleurcode. De resultaten laten toe om locaties en tijdstippen te vergelijken.
Hoewel de gebruikte meetmethode experimenteel is, en de data niet helemaal gevalideerd zijn, geven de samengevatte resultaten een goed idee van waaraan de fietsers tijdens hun ritten werden blootgesteld, en hoe dit varieert op verschillende locaties.

De hoogste waarden van black carbon vinden we op alle drie routes terug in de straten met veel gemotoriseerd verkeer; dit effect wordt versterkt door de aanwezigheid van verkeerslichten en hoge gebouwen langs de straat. Met andere woorden straten met veel luchtvervuiling door (diesel)wagens.
De hoogste waarden van black carbon werden bijna allemaal gemeten op R40 (aan de Rooigemlaan, Charles De Kerckhovelaan en de Sint-Lievenspoort). In het gebied binnen de R40 maten we heel hoge waarden op de as Brusselsepoort -Vlasmarkt. De laagste waarden van black carbon werden gemeten in de verkeersvrije zones: de Langemunt , de Graslei, en in de parken. De gemeten black carbon concentraties verschillen sterk van straat tot straat. Bovendien zien we ook merkelijk lagere black carbon waarden op de middag dan tijdens de spitsuren. De hoogste mediaanwaarde ligt bijna zes keer hoger dan de laagste.
Opvallend is de snelle daling van de waarden van black carbon als je van de R40 het Citadelpark binnenfietst. Centraal in het park dalen de meetresultaten tot de laagste waarden.
Een ander fenomeen dat we waarnemen is dat de waarden van black carbon hoog zijn in zogenaamde street canyons. Dat zijn smalle straten met hoge gevels waar ook relatief veel verkeer is. Een goed voorbeeld van zo’n street canyon is de Keizer Karelstraat.
Verhoogde black carbon waarden meten we als fietser ook wanneer het fietspad dicht bij de weg ligt. Een vrijliggend fietspad met tussen de rijbaan en het fietspad een rij geparkeerde wagens geeft een beter resultaat dan wanneer het fietspad paalt aan de weg.
Een andere belangrijke conclusie van GMF is ook dat de huidige toestand van onze luchtkwaliteit wellicht niet correct wordt weergegeven.
Het enige meetstation voor luchtkwaliteit in Gent staat in het Baudelopark. Daar wordt onder andere fijn stof en black carbon gemeten. Voor fijn stof is de Europese grenswaarde van 50 microgram/m³ (op 23/11) in 2012 al 37 keer overschreden.
Met ons black carbon meettoestel passeerden we ook aan het meetstation van het Baudelopark. In het Baudelopark was de mediaanwaarde van black carbon voor alle metingen 2,1 microgram/m³. Op drukke plaatsen in de stad liep deze waarde (vb op de ring) op tot meer dan 12 microgram/m³. Bijna zes keer zoveel dus. De meter in het Baudelopark meet dus vooral de achtergrondconcentratie van black carbon en dus waarschijnlijk ook van fijn stof. Daarom pleit GMF om continue en zichtbare luchtkwaliteitsmeters te plaatsen op drukke verkeersknooppunten.
Daaruit zal wellicht blijken dat de toestand van de luchtkwaliteit in Gent nog slechter is dan tot nu toe wordt aangenomen.

Dat fijn stof gezondheidseffecten heeft is al langer bekend. Op basis van verschillende studies besluit o.a. het Europees Centrum voor Milieu en Gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie dat black carbon een betere indicator is voor gezondheidseffecten van verkeersemissies dan de totale fijn stofhoeveelheid. Dieselwagens zijn de belangrijkste bron van black carbon.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) klasseerde recent uitlaat van dieselmotoren als kankerverwekkend. Recent is de aandacht voor black carbon sterk toegenomen. Er zijn nog geen (inter)nationale grenswaarden voor black carbon bepaald, maar na de uitspraak van de WHO moeten politici in actie komen. Black carbon staat bovendien internationaal in de belangstelling omdat ze een bijdrage levert aan de klimaatopwarming, vooral in alpiene en arctische gebieden.

Gents MilieuFront verbindt aan deze resultaten een aantal beleidsconclusies, die in heel wat gevallen teruggaan op acties die al zijn opgenomen in het Gentse luchtkwaliteitsplan (2010-2015), waar nog heel wat acties dode letter gebleven zijn. Het nieuwe bestuursakkoord staat ook vol van ambities. We hopen dat de stad ingrijpt om de luchtkwaliteit in onze stad aan te pakken.

gmf

%d bloggers liken dit: