Wenslijst Fietsersbond Gent

Fietsersbond Gent lanceerde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een tienpuntenplan.
Ditmaal formuleren we naar het volgend stadsbestuur een wenslijst met drie topprioriteiten, waarin nog een aantal zaken uit het tienpuntenplan.
Mocht u het gemist hebben: hier is de evaluatie van het afgelopen beleid.

Drie topprioriteiten:
– De mogelijkheid voor èlke Gentenaar om veilig en comfortabel van en naar huis te fietsen, ook zij die op de R40 wonen.
Fietsvriendelijke circulatieplannen buiten de R40, waarbij doorgaand autoverkeer terecht komt op de doorgangswegen in plaats van de smallere woonstraten.
– De snelle realisatie van minstens één veilige bewegwijzerde fietsverbinding met èlke buurgemeente. Daar wonen de autopendelaars die niet durven fietsen.

Fietsroutes
– De drie topprioriteiten.
– Hoge inzet op de uitrol van het spinvormig fietsroutenetwerk.
– Opofferen van autoparkeerplaatsen in functie van veilige fietsroutes. Hoe méér mensen er fietsen, hoe sneller de parkeerdruk daalt.
– Tweerichtingsfietsverkeer in àlle straten binnen de R40 (Rozemarijnstraat, Hector Van Wittenbergestraat, Kortrijksepoortstraat, Dampoortstraat, Kuiperskaai,…) . Fietsers laten omrijden via de R40 is niet gepast. Eenvormige regelgeving cfr. zone 30 binnen de R40 werkt.
– Responsabiliseren van SOGent om fietsrampen als The Loop vanaf nu correct aan te pakken.
– Een veilige fietsverbinding van Koopvaardijlaan naar Antwerpsesteenweg.
– Verdere uitrol van fietsstraten.

Fietsparkeren
– Hoge inzet op inpandige gesloten fietsstallingen in alle dichtbevolkte wijken met kleine huizen.
– De ombouw van delen van ondergrondse parkeergarages (Vrijdagsmarkt, Kouter, Sint-Pietersplein) tot (bewaakte) fietsstalling. (cfr Brugge). Daar is plaats voor kortparkeren, betalend langparkeren, lockers voor batterijen van electrische fietsen, aansluiting met ondergrondse deelauto’s of bovengronds Openbaar Vervoer.

10okt18, ’t Zand, Brugge
10okt18, ’t Zand, Brugge

10okt18, ’t Zand, Brugge

10okt18, ’t Zand, Brugge

– Een weesfietsenbeleid naar Amsterdams model: een grote centrale opslagruimte, digitale verwerking van de fietsen, en levering tegen betaling aan huis.
– Een meldingsapp voor weesfietsen of brolfietsen cfr de app voor sluikstorten van IVAGO.
– Een forse uitbouw van fietsstallingen in scholen en àlle openbare gebouwen.
– Handelaars de kans geven om stedelijke fietsstallingen aan te vragen.
– Beter onderhoud van de bestaande stallingen.
09sep18, Gustaaf Callierlaan

09sep18, Gustaaf Callierlaan

Fietsveiligheid
– Trajectcontrole en afdwingen “uitgezonderd plaatselijk autoverkeer” in fietsstraten. Zo kan men fietsassen naar deelgemeenten direct 24u/24u aantrekkelijker maken.
– De inzet van een grotere fietsbrigade op drukke fietsroutes, minstens tijdens de spitsuren. De norm is: aangepast gedrag en aangepaste snelheid ten opzichte van de trage fietsers en voetgangers.
– Ondersteuning door de politie van het fietsbeleid, naar Brussels model.

13okt18, Bisdomkaai

– Nog slechts 2 dominante snelheidsregimes: 30km/u in woonstraten en smalle straten, 50km/u elders (uitzonderingen: woonerven, autostrades en R4)
– Een pioniersrol vervullen met intelligente verkeerslichten.
– Conflictvrije kruispunten zelf uitbouwen en bepleiten bij hogere overheid.
– Heldere belijning van alle tweerichtingsfietspaden. (middenstrepen)
– Voetgangers zo vaak als mogelijk eigen ruimte geven.
– Uitdiepen van het werfcharter naar àlle vrachtwagens, zodat vrachtwagens in spitsuren wegblijven van fietsroutes en schoolomgevingen.
– Een digitaal meldsysteem (via smartphone) met foto’s en lokatiebepaling, waarbij ook politie en ambtenarij als ogen en oren van het beleid input geven over putten, bulten, onveilige situaties.
– Een actieplan met de Lijn voor een conflictvrij samengaan van tram en fiets. In 2019 pakken we uit met cijfers van ongevallen in Gentse tramporen.
13okt18, Koophandelsplein

Fietscomfort
– Consequente uitvoering van de vlakheidsnorm, plus een actieplan om bestaande fietspaden hieraan aan te passen. Voor kinderen, bejaarde fietsers en het groeiend aantal plooifietsers is dat ook een veiligheidsmaatregel.
– Een doordacht kasseienbeleid: geen kasseien op fietsroutes, rond scholen en andere belangrijke publiekstrekkers. Voor kinderen, bejaarde fietsers en het groeiend aantal plooifietsers is dat ook een veiligheidsmaatregel.
– Meer uitvoerend personeel Wegendienst.
– Nieuwe fietsinfrastructuur toekomstgericht brééd ontwerpen, naar Nederlands model.

Fietsbeleid
– Invoering van de Fietstoets binnen alle stadsadministraties.
– Financiële Ondersteuning van de Fietsersbond, naar Amsterdams model.
– Mee opstarten van betere data van (fiets)ongevallen, in combinatie met up to date ongevallenanalyses.

6 jaar Gents fietsbeleid: een terugblik

Zondag zijn het verkiezingen.
U weet wel.
Gemeenteraadsverkiezingen.
We blikken terug op de afgelopen 6 jaar fietsbeleid in Gent.

Mobiliteit is emotie, dat was afgelopen jaren vààk het geval.
Sinds de tweede wereldoorlog toetert een immense marketingmachine het “mijn auto, mijn vrijheid”-verhaal.
Dat verhaal blijkt een mythe.
Een automobiel is verkoopsklap voor “een rijmachine”.
Net als een boormachine is een automachine in essentie een handig gebruiksmiddel.
Niet meer, niet minder.
Goederen vervoeren van punt a naar b, knap!
Leg daar een emotionele laag prestige en vrijheid bovenop, en je krijgt een kassucces.
Want wie wou nu géén vrijheid of prestige?
Tot het succes van de mythevorming in zijn eigen staart bijt.
Het land staat steeds vaker stil.
Too many DJ’s.
Autoconstructeurs en leasefirma’s weten zeer goed wat er zal gebeuren: het plafond van autogebruik is reeds lang doorbroken.
De Curieuze Neuzen openden bij vele autobelievers de weg naar de hersencellen.
En ook bij de autovriendelijke politieke partijen groeide enig inzicht.
Maar de commerciële marketingmachine draait ongestoord verder.

6 jaar is lang.
Laat ons het Gentse fietsbeleid van de afgelopen 6 jaar rationeel analyseren, zonder zwartwitdenken.
Wie graag terugblikt en analyseert: klik door op de linken.
Begin oktober 2012 lanceerde Fietsersbond Gent een tienpuntenplan, met de vraag om dit te vertalen in het nieuwe bestuursakkoord.
U leest het hier.
De reacties van de grote partijen leest u hier.
Na de verkiezingen vergeleken we onze 10 punten met het bestuursakkoord van de Rood-Groen-Blauwe coalitie, die vergelijking leest u hier.
We schreven toen:
Oordeel zelf of je er genoeg ambitie in ziet?
Of bewaar je dit voor de verkiezingen in 2018?

Wij konden zolang niet wachten, en schreven in november 2016 hier èn hier een tussentijdse evaluatie.
Terugblikkend op het Circulatieplan en zijn berg positieve effecten kunnen we enkel bewonderend fluiten. Om daarna de Mount Fietsbult te aanschouwen met de immense berg werk die er nog wacht om van gàns Gent, en bij uitbreiding àlle buurgemeentes, een fietsstad en fietsregio te maken.
Oei, dat was al tweemaal emotie.

16sep18, Zuidparklaan / Hubert Frere-Orbanlaan

In 2012 vroegen we Punt 1 – Een integraal fietsbeleid via alle stadsadministraties en vergunningen, met algemene toepassing van het STOP-principe en de Fietstoets, bijvoorbeeld een degelijk fietsstallings- en fietsbereikbaarheidsbeleid bij alle school-, sport- en cultuurinfrastructuur, en alle stadsontwikkelingsprojecten.

2018 Het STOP-principe was de afgelopen 6 jaar dominant in het mobiliteitsbeleid aanwezig. Nog niet 100%, maar duidelijk méér dan voor 2013. X aantal dossiers uit de vorige bestuursperiode zijn afgelopen jaren uitgevoerd. Zo kreeg Oostakker nieuwe ouderwetse, fietsonvriendelijke straten. De Sint-Denijslaan werd niet fietsvriendelijk verbonden met de R4. Toch nam dit stadsbestuur de fiets au sérieux. Meer: de groene mobiliteitsschepen zette de fiets centraal in zijn beleid. Zijn communicatie was doordacht: Gent is géén fietsstad, maar een fietsstad in wording. Na 12 jaar voorzichtig fietsbeleid is de grote inhaalbeweging qua fietsinfrastructuur ingezet. Dit zorgt voor irritatie bij de autoverdedigers. “Altijd maar de fiets.” Het tijdperk van altijd maar de auto is definitief voorbij. En toch: wat zou een objectivering van de investeringscijfers qua mobiliteit geven? Binnen het Mobiliteitsbedrijf is een nijvere fietscel actief. Pas na de invoering van het Circulatieplan kwam deze cel op kruissnelheid. Die fietscel binnen het Mobiliteitsbedrijf is nog een verdienste van het vorige stadsbestuur. Voldoende fietsambtenaren, voldoende budget èn de politieke wil was en is merkbaar in het straatbeeld. Die combinatie was er de vorige bestuursperiodes veel minder. We geloven dat een integraal fietsbeleid steun nodig heeft van àlle administraties en schepenen. De door ons bepleitte Fietstoets is dominant NIET aanwezig. Nog niet àlle stadsdiensten zijn mee. SOGent scoorde soms punten, maar stelde vaker diep teleur. Zal The Loop ooit fietsvriendelijk worden? En wanneer zal fietsend Wondelgem verbonden worden met het nieuwe fietspad in de Wondelgemse Meersen, dat aantakt met het Westerringspoor en het Gaardenierspad?

01 oktober 2018, Wondelgemse Meersen

Komt er na de verkiezingen in de Voldersstraat een nieuwe directie, of een reorganiasatie van het concept van de organisatie?

Positief: er kwam eindelijk ook een 21e eeuws mobiliteitsbeleid voor het Stadspersoneel. Wie verandering wil moet het goede voorbeeld geven. Gedaan met de gratis parkeerplaatsen. Fietsen werd gestimuleerd. Het ontwerp van de nieuwe fietsstalling van het administratief centrum aan de Zuid oogt grandioos in zijn eenvoud: je stalt er binnen een paar jaar gelijkgronds, maar droog. Het inschrijvingssysteem van de lagere scholen stimuleert het schoolgaan in de eigen buurt, wat dan weer het schoolfietsverkeer met kleine kinderen stimuleert. De Groendienst heeft positieve stappen gezet qua fietspadontwerpen, en het mag nog ietsje méér zijn.
Zoals steeds: het volgende stadsbestuur knipt steeds de lintjes van de ontwerpen van het vorige bestuur. Het aantal projecten in ontwerp, planning en uitvoering lag hoger dan de 12 jaar daarvoor. Een aantal wegenprojecten voor volgende bestuursperiode zijn bekend: minstens de Stropbrug, de Zandberg, de Bagattenstraat en omgeving, de straten rondom EDUGO Oostakker, de Alfons Braeckmanlaan, de Botermarkt in Ledeberg en de Kazemattenstraat plus Schoolkaai gaan op de schop.

10okt18, voorontwerp Kazemattenstraat en Schoolkaai

Positief: voorontwerpen worden in een vroeg(er) stadium aan de Gentenaars getoond, zodat de “ervaringsspecialisten” (de buurtbewoners) in die fase al input op het ontwerp kunnen geven.
Uitzonderlijk: ik kan me in recente Gentse geschiedenis geen schepen van Openbare Werken herinneren die de schop in de grond mocht steken voor een project dat hij/zij van nul opstartte. Die eer was altijd voor de opvolgers. De Parkbosbruggen zijn hiervan een voorbeeld. Schepen Watteeuw realiseerde een krachttoer: de werf aan de fiets- en voetgangerstunnel onder de Dampoortsporen draait op volle toeren.
01okt18, Dampoortfietstunnel

08okt18, Dampoortfietstunnel

Punt 2 Een nieuw mobiliteitsplan steunend op het STOP-principe i.p.v. het huidige én-én beleid.

OntbreektNergens is sprake van een nieuw mobiliteitsplan.

2018 Het Mobiliteitsplan, met daarin een (auto)Parkeerplan, de integrale invoer van zone
30 binnen de R40, en de invoering in april 2017 van het Circulatieplan, geeft voetgangers en fietsers letterlijk en figuurlijk ademruimte. Ondanks interne weerstanden realiseerden de Gentse èn Gewestelijke administraties hiermee een uiterst professionele krachttoer. Het stadsbestuur stak zijn nek vér uit door dit effectvolle Circulatieplan anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen uit te rollen. Gewestelijke administraties ondersteunden dat plan. Net als in 1997 bleef de Lijn afzijdig. Elke specialist vertelt ons dat zo’n plan een goede drie jaar nodig heeft om zich “te zetten”. De meerderheid wist dat. De oppositie wist dat ook, en ging voor een frontale aanval. Eerlijk: we waren pro (want we kenden de geschiedenis van de mobiliteitsplannen uit 1987 en 1997), maar hadden nooit verwacht dat de effecten op voetgangers- en fietsverkeer zo positief zouden zijn. Het grootste nadeel van het plan is dat het niet 12 jaar eerder ingevoerd werd. Het én-én beleid ligt nu in het museum. Elk volgend stadsbestuur laat het daar best liggen. Want èlke verkeerspecialist weet dat een én-énbeleid de fiets benadeelt, en dus niet werkt.

Punt 3 – Duidelijke, dwingende minder-hinder-richtlijnen bij werven op de openbare weg (cfr Nederlandse en Deense voorbeelden), met engagement voor werfcontroles.
Bestuursakkoord – …omleidingen moeten beperkt, duidelijk aangeduid en verkeersveilig zijn voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Ook de toegankelijkheid van woningen, bedrijven en handels- en horecazaken moet gegarandeerd blijven. Door een betere coördinatie van de werken via de ‘Minder-hinder-cel’, wordt mobiliteitsimpact van werken maximaal beperkt. We gebruiken hierbij, naast duidelijke en afdoende signalisatie op en rond de werf, ook nieuwe technologie, zoals apps, automatische GPS-updates, dynamische verkeersgeleiding en sociale media. Via de website moet iedereen een overzicht van de werken, de omleidingen, de te verwachten hinder en alternatieve routes kunnen opvragen en downloaden.

2018 Kort: sinds twee jaar is de situatie èn signalisatie rondom woning- of wegenwerven beter onder controle. Een nieuwe stadsdienst controleert de werven actief. De signalisatie evolueert weg van nonchalance en fietsonvriendelijkheid. Het kan nog beter. Als deze inspanningen volgehouden worden komen we in de buurt van onze rationelere Noorderburen.

Punt 4 – Een uitbreiding van de fietsbrigade van de politie, met focus op verkeersveiligheid op fietsassen en rond wegenwerven.

2018 Dit verhaal van de Politie is bijna identiek als punt 3. Sinds een goede 2 jaar is in dit voormalig autobastion een kentering merkbaar. Een autogeneratie die op pensioen gaat? De Politie werkt nu actief aan fietsdiefstallen, mèt resultaat. Er wordt intens gewerkt rond handhaving van zone 30. En na jaren getalm zijn nu ook de Fietsstraten een volwaardig issue. In dit huis met vele kamers, een waslijst aan prioriteiten èn met werkdruk om u tegen te zeggen zien we duidelijk een groei naar een integraal fietsbeleid. De eerste fietsrondetafel in februari 2018 was een kantelpunt. De fietsbrigade is afgelopen jaren helaas niet uitgebreid, en focust niet op fietsassen. Maar zou het toeval zijn dat de Brusselse fietsbrigade geleid wordt door een Gentenaar?

Punt 5 – Integraal zone 30 binnen de stadsring R40, en op andere plaatsen een herziening van de bestaande snelheidsregimes. Momenteel geldt bijvoorbeeld 70 kilometer per uur op smalle plattelandswegen.

Bestuursakkoord – …Verkeersveiligheid is een prioriteit. Daarom wordt de hele binnenstad binnen de R40 zone 30, met inbegrip van de Brugse Poort en de wijk Rabot, met uitzondering van de as Nieuwe Wandeling-Tolhuis. Daarenboven wordt de zone 30 ook uitgebreid tot alle woonstraten en wijkverzamelstraten buiten de R40.

2018 Alle punten en lof voor de zone 30 binnen de R40. De verkeersveiligheid neemt toe, al hebben we geen zicht op de lokale cijfers van fietsongevallen, en hun oorzaken. Aan de integrale herziening van de bestaande snelheidsregimes is nog véél werk te verzetten. Recent kreeg een deel van Drongen zone 30, en volgende week volgt Zwijnaarde.

Punt 6 – Het stimuleren van fietsassen (zoals de Visserij) door het knippen van autosluiproutes met 21ste eeuwse technologie.

Bestuursakkoord – …Waar veel fietsers voorbijkomen kunnen fietsstraten – straten met voorrang voor de fietsers – worden overwogen….De missing links in het (hoofd)fietsroutenetwerk worden versneld uitgevoerd, en waar nodig met ongelijkgrondse kruisingen. Het gaat daarbij o.m. om :
– De fietsas van Coupure Links tot aan de Trekweg. Langs de Coupure Links wordt de fietsas omgebouwd tot een fietsstraat met toegangsverkeer beperkt tot de omwonenden.
– De as Baudelookaai-Koepoortkaai wordt een aangename, veilige fietsroute tussen St.-Jacobs en St.Anna.
– De heraanleg van de Bisschopstraat en de Franse Vaart tot een veilige fietsroute. 

2018 Gent werd samen met Bonheiden en Deinze Fietsstad/gemeente 2018. (Gent ook in 2015) Is het toeval dat deze drie gemeentes ingezet hebben op fietsstraten?

04jun18, Bonheiden

05jun18, Fietscongres Mechelen

De Gentse Fietsstraatmachine kwam pas nà de invoering van het Circulatieplan goed op gang. De werf Coupure Links loopt. De tunnel onder de Nieuwe Wandeling komt er in de volgende 6 jaar. De missing link van de Hundelgemsesteenweg is geschiedenis. De Fransevaart kreeg een perfecte knip, die geen weerstand opriep, en het fietsverkeer op deze as doet boomen. De fietsstraat Tweebruggensstraat die voorang kreeg op de Lange Violettestraat verdient navolging. Verf is vaak de eerste stap naar meer. Fietsuggestiestroken vergroten de zichtbaarheid van fietsers in het verkeer, maar zijn vooral winst voor de assertieve fietser. Véél fietsers snakken naar het mentale comfort van een écht fietspad. Wie Fietsbult volgde weet dat er intens gewerkt is, en dat er nog zéér veel werk is.

Punt 7 – Inzet voor fietsappreciatie en verkeerseducatie (rechten en plichten).

Bestuursakkoord – …Er komen meer stimulerende voorlichtings- en sensibiliseringsacties naar fietsgebruik. Zo blijft Gent meedoen met de campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’ en stimuleert op die manier zo veel mogelijk mensen om hun boodschappen met de fiets te doen. Daarnaast zet de Stad Gent projecten op om jongere en oudere Gentenaars (beter en veiliger) te leren fietsen… verder gerichte sensibiliseringsacties rond verkeersveiligheid, i.s.m. mobiliteitsorganisaties en met de buurten en de wijken (inwoners, werknemers, handelaars, …).

2018 Het werd: een mobiliteitsplan als brainchanger. Nadenken over je eigen gewoontes, het zit niet in onze genen. Je gewoontes aanpassen nog minder. Dat telt voor elk van ons. Ik leg de rol van verkeerseducatie vooral bij het onderwijs en de politie. En bij onszelf. Fietsappreciatie was er in overvloed, recent nog met de nieuwe telpalen en een affichecampagne.
En wie nu nog niet weet dat auto’s in een fietsstraat achter de voorliggers moeten blijven, kan niet goed lezen:

10okt18, Visserij

Punt 8 – Een actieplan met de Lijn voor een conflictvrij samenleven van tram en fiets.

Bestuursakkoord – …Er wordt voldoende plaats voor fietsers voorzien, zeker in straten met een druk  woon-schoolverkeer. Kasseien tussen tramsporen worden zoveel mogelijk vervangen door een verharding die comfortabel is voor fietsers en voetgangers.

2018 Eén Belfortstraat maakt nog geen lente. De as Limburgstraat / Vlaanderenstraat kreeg een relatief behoorlijke opkuis van het wegdek rond de tramsporen. De PAGA-as Papegaaistraat / Brabantdam raakte afgewerkt: exit de kasseien! Helaas is er in dit project al sleet merkbaar:

01okt18, Gebroeders Vandeveldestraat

01okt18, Gebroeders Vandeveldestraat
De Vervaenestraat en Zonnestraat degradeerden tot fietsmartelplekken, en zo zijn er nog. De situatie rondom de Gentse tramsporen blijft problematisch. Fietsers vallen bij bosjes in en rond tramsporen. Midden 2019 publiceren we hieromtrent cijfers van de Gentse spoeddiensten. De Lijn is een moeilijke partner, zeggen àlle steden. De Lijn stelt zich op als een partner die niet wil bemind worden. Ook al zijn de omstandigheden grondig gewijzigd, ze wil haar privileges uit de jaren 80 niet opgeven. (Kortrijksepoortstraat) Bovendien snijdt de Brusselse voogd in haar leefgeld. Vanaf 1 januari 2019 krijgen steden en gemeentes via de Vervoersregios meer inspraak in het lokaal beleid van de Lijn. De waslijst met kansen is groot. Die met valkuilen ook. Heeft de stad vandaag dan niks in handen? Toch wel: de verdeling van de nog beschikbare ruimte nààst de tramsporen: zijn dat parkeerplaatsen of ruimte voor anderen? Het ontwerp voor de vernieuwde Kortrijksepoortstraat en Nederkouter wordt een lakmoesproef. Oh ja: de recente aanpassing van het verkeerslicht aan de Zuid maakt ons blij. Emotie!

Punt 9 – Het plaatsen van voldoende fietsenstallingen in alle woon- en winkelstraten, en de inzet van autoparkeergarages voor fietsstallingen.

 Bestuursakkoord – … Er komen voldoende veilige fietsenstallingen (onder meer fietstrommels) in woonwijken, bij winkelcentra, culturele en recreatieve infrastructuur en bij administratieve diensten. Op de drukst bezochte plekken zijn deze stallingen overdekt. …Elke parking (zeker bovengronds maar in principe ook ondergronds) is ook voorzien van een parkeerruimte voor fietsers en van bredere plaatsen voor jonge ouders. …Alle nieuwe meergezinswoningen moeten over twee fietsplaatsen per slaapkamer beschikken.

2018 Er is werk verzet, maar we hadden meer verwacht, zeker qua inpandige fietsstallingen. Dat schiet niet op. De fietstrommels zijn uit de gratie. De omvorming van verschillende fietsondersteuners zoals Max Mobiel tot de Fietsambassade is een goede zaak. Een echte schwung is er nog niet. Het onderhoud van de straatfietsstallingen is niet ok. En: zouden middenstanders nu al een stedelijke fietsstalling voor hun deur kunnen aanvragen? De bestaande overdekte stallingen worden intens benut. Zelfde verhaal voor de fietsparkeervakken voor kortparkeren op de Korenmarkt. Zo mogen er meer komen, bijvoorbeeld onder de luifel van de Krook.

Punt 10 – Een spinnenweb van fietsroutes met bewegwijzering conform de provincie Oost-Vlaanderen. Alle randgemeentes zijn via veilige wegen met elkaar en met het centrum verbonden voor fietsers, en Gent takt aan op de buurgemeentes.

Bestuursakkoord – … een doorgedreven uitbouw van een fijnmazig en veilig fietsnet met als doel alle belangrijke voorzieningen, scholen, stations en recreatieve plekken veilig per fiets bereikbaar te maken. …een netwerk van snelfietspaden voor veilige verbindingen op lange afstand tussen het centrum, de wijken, de haven en de voorstadskernen. …Het bestaande fietsroutenetwerk wordt aangevuld met radiale netwerken die de twee hoofdstations als bestemming hebben (Gent Sint-Pieters en Dampoort). Daardoor krijgen de verschillende wijken veilige fietsassen naar die stations. Een voorbeeld daarvan is de verbinding van Ledeberg naar Gent Sint-Pieters (met onder meer Stropbrug – Burggravenlaan)

2018 We bleven lang op onze honger zitten. Dit spinnenweb van fietsroutes leek ons een toprioriteit. Tot we merkten en begrepen dat het Circulatieplan in de lente van 2017 voorrang kreeg. Fietsersbond Gent zat in de lente en zomer 2018 mee aan tafel bij de bespreking van het komende fietsroutenetwerk in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Het zag er goed uit. Net als het Circulatieplan is dit plan zéér doordacht én ambitieus. Net als het Circulatieplan geeft het vertrouwen in “de Gentse administratie”. We hadden één belangrijke aanvulling. Het huidige plan toont de ambities tot 2030. We vroegen om daar nog een ambitie tot 2050 overheen te leggen, zodat bruggen en tunnels met die horizon ontworpen worden. Breed genoeg dus, naar Nederlands model. En zodat grond kon gereserveerd worden (en blijven). Gent werkt momenteel ook aan een concept voor een gebiedsdekkende bewegwijzering. We hopen dat dit plan nog dit jaar de gemeenteraad haalt, zodat de uitwerking in steen kan starten. Zat er afgelopen 6 jaar dan geen plan achter de infrastructuurwerken? Toch wel: we merkten dat de fietsroutes uit de jaren 90 een upgrade kregen (recent nog de Oude Houtlei). En ook daar is nog véél werk. Denken we maar aan het wegdek van de Schouwvegersstraat en de Theresianenstraat, en de bolle, versleten brug tussen Coupure Rechts en Coupure Links. Geen idee wat de plannen zijn voor die straten. Een plan voor een vlakke brede brug werd afgekeurd door Vlaamse administraties.

26sep18, Coupure
De behoefte aan een veilig en comfortabel fietsroutenetwerk is groot. De meeste boze/bezorgde mails in onze mailbox gaan over het gebrek hieraan. De meeste boze/bezorgde mails komen van fietsers van buiten de R40. Wat ook de verkiezingsuitslag wordt: Fietsersbond Gent zal de tolk blijven van het levende ongeduld / ongenoegen.

Slot: deze evaluatie is onvolledig, en doet daarmee het geleverde werk oneer aan. X aantal projecten kwamen hierboven niet aan bod. Een aantal degelijke fietsrealisaties van afgelopen jaren haalden enkel de Fietsbultfotomap op de harde schijf. Idem voor een aantal mindere projecten. Het is geleden van de eerste ambtstermijn van schepen Van Rouveroi (jaren 90) dat er zo intens op het thema fietsmobiliteit gewerkt is. Ook Van Rouveroi was schepen van Mobiliteit èn Openbare Werken, die twee beleidsdomeinen horen samen. Gelijk wie er volgend jaar schepen wordt: deze dynamiek mag niet stil vallen. Of zoals een buurman me vorige week toevertrouwde: “Het is door het Circulatieplan dat ik minder auto rijdt. Dat ik nadenk hoe ik me ga verplaatsen. Vroeger deed ik dat nooit.” Alleen al daarom evalueer ik het gevoerde fietsbeleid van de afgelopen 6 jaar als positief. Want draai of keer het zoals je wil: zolang het autogebruik blijft stijgen, is het fietsverkeer in gevaar. Een goed beleid zoekt met het STOPprincipe in de hand nieuwe evenwichten tussen de verschillende vervoersmodi. Die zoektocht is in Gent intens bezig. Het fietsgebruik stijgt jaarlijks. Dat zie je met het blote oog, en tellingen bevesigen dat. Waarvoor dank, en af en toe applaus. Of honing.

Fietsdroom Groen Gent

Ook al weet iedereen al wie op het laatste papiertje staat – Groen-, Corneel wil en zal het omdraaien.

29sep18
29sep18

GROEN: DROMEN VAN ELISE
Onze droom speelt zich af op een vrijdagochtend, ergens in de nabije toekomst.

Wanneer de tienjarige Miel op de fiets naar school stapt, zeven kilometer verder in het centrum van Gent, maakt mama Elise zich geen zorgen – waarom zou ze ook?
Ze heeft trouwens andere dingen aan haar hoofd – is die batterij nu alweer bijna leeg? Gelukkig is er een hersteldienst in het gloednieuwe fietsparkeergebouw dicht bij haar werk. Dank zij haar e-trike geniet ook Elise van weer en wind, spierziekte of niet.
’s Middags luncht ze met haar ouders. Die wonen buiten Gent, maar met de bus zijn ze er zo. Vertrektijden opzoeken doen ze niet, ze weten dat er op deze lijn elke vijf minuten een bus rijdt.

Dat is onze droom. En met dit plan maken we die droom realiteit:
– Uitstekende fietsinfrastructuur: pas als elk twaalfjarig kind zijn route volledig veilig kan afleggen, mogen we tevreden zijn.
– Verhoogd fietscomfort: behalve goede fietspaden ook voldoende hersteldiensten, parkeermogelijkheden enzovoort.
– Gent autoluw: aantrekkelijk en betrouwbaar openbaar vervoer maakt de auto nemen vaak onnodig.

Dank zij de groenen investeerde Gent de afgelopen jaren een ongezien bedrag van 15 miljoen euro in fietspaden, -bruggen en -tunnels. Die inspanning moeten we ook de komende jaren volhouden.
Geld alleen volstaat niet. Er is ook politieke moed nodig. Om een sterk plan uit te voeren. Om het STOP-principe in de straatstenen te beitelen en meer ruimte te geven aan wandelaars, fietsers en openbaar vervoer. Ja, dat openbaar vervoer: wij willen de organisatie daarvan in eigen handen nemen met een stadsregionale vervoersmaatschappij, MIVG2.0. Zo zorgen we voor fijnmazige en frequente verbindingen tussen stad en rand, in de stad, en tussen verschillende (deel)gemeenten.
Zin in een tiental bladzijden vol sterke mobiliteitsplannen? Check ons programma!
https://www.groengent.be/programma

Fietsdroom CD&V Gent

Nora is voor de tweede keer aan de beurt, en draait CD&V om.

29sep18
29sep18

CD&V Gent spreekt zich zeer duidelijk uit over het belang van de fiets in het geheel van de manier waarop we onze stedelijke mobiliteit willen vormgeven. We beschouwen de fiets als hét individueel vervoermiddel bij uitstek in de stad, voor vrijetijdsverplaatsingen maar ook voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. We willen onze verkeersinfrastructuur daaraan aanpassen, en alles in het werk stellen om het gebruik van de fiets zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daartoe hebben we tal van initiatieven in petto.

De Gentse fietsers hebben recht op meer, veilige en comfortabele fietspaden. Te veel fietspaden bevinden zich in slechte staat. We maken versneld werk van de heraanleg en het invullen van de ‘missing links’. Waar mogelijk streven we naar verhoogde, vrijliggende fietspaden. Fietssuggestiestroken zijn geen valabel alternatief. Ze creëren een vals gevoel van veiligheid. Bij (her)aanleg gebruiken we monolithische materialen. We richten de aandacht in het bijzonder op de fietspaden langs de R40. We breiden het aantal fietsstraten verder uit, ook in de woonkernen buiten de binnenstad.

We willen de Gentenaars ook meer stimuleren om de fiets te nemen door van de fiets hét vervoermiddel bij uitstek te maken om snel en veilig ter bestemming te geraken. We creëren zo veel mogelijk fietsdoorsteken en -onderdoorgangen om fietsverplaatsingen steeds snel en veilig te doen verlopen. In het bijzonder verbeteren we de oversteekbaarheid van de R40, onder meer door bij de heraanleg van de Heuvelpoort en de Dampoort fietstunnels te voorzien. Ook op de Visserij ter hoogte van het kruispunt met de Kasteellaan maken we een onderdoorgang. We staan achter het principe van ‘rechtsaf door rood’, maar enkel in het geval van vrijliggende fietspaden. Bovendien geven we er waar mogelijk de voorkeur aan om het fietspad te verleggen en rechts naast het verkeerlicht te laten lopen, om onduidelijkheid voor fietsers en andere weggebruikers weg te nemen. Kasseistroken en tramsporen maken het fietsen in Gent moeilijk én gevaarlijk. In straten met kasseien leggen we fietsstroken aan in asfalt. Wat tramsporen betreft, blijven we met specialisten zoeken naar manieren om die veiliger te maken voor fietsers. We maken prioritair werk van de heraanleg van de Veldstraat, waar nu met de fiets nauwelijks door te geraken valt.

De bestaande fietsroutenetwerken moeten verder worden uitgebouwd en doorgetrokken naar alle delen van de stad, ook bijvoorbeeld het havengebied. De fietsroutes verdienen een ruimere bekendheid en dienen opgenomen te worden in de schoolen bedrijfsvervoerplannen. We takken onze stedelijke fietsvoorzieningen aan op bovenlokale fietsroutenetwerken en fietssnelwegen.

Het fietslandschap is volop in evolutie, en het is belangrijk dat we daar proactief mee omgaan. De opgang van elektrische (bak)fietsen vergt een aangepaste inrichting van fietspaden (bv. scherpe bochten vermijden). Fietspaden moeten voldoende breed zijn om ook bakfietsen toe te laten en om het mogelijk te maken dat fietsers elkaar op een veilige manier voorbijsteken.

Het gebruik van de fiets aantrekkelijker maken, vergt ook bijkomende inspanningen op het vlak van veilige en gebruiksvriendelijk stallingen. Het aantal openbare fietsenstallingen moet verder worden verhoogd. We inventariseren de noden en pakken ze aan. Voor het comfort van de gebruikers en de levensduur van de fietsen opteren we zo veel mogelijk voor afgeschermde en overdekte fietsenstallingen. We zorgen ook voor stalling voor fietsen ‘buiten formaat’, zoals bakfietsen en longtails. In buurten met rijwoningen zonder garage installeren we overdekte en afsluitbare fietsenhokken die door buurtbewoners kunnen worden gebruikt. We investeren verder in openbare fietspompen.

We voeren de strijd tegen fietsdiefstallen op. We verhogen het aantal fietsgraveeracties en kondigen ze beter aan. We houden, in samenwerking met stadsdiensten, gemeenschapswachten en politie, meer controles en sporen gestolen fietsen gerichter op. We zetten ook technologische middelen in tegen fietsdiefstallen. Zo bieden we de Gentenaars tegen een goedkope prijs de mogelijkheid om hun fiets te laten uitrusten met een zendertje waarmee gestolen fietsen kunnen worden opgespoord.

Het promoten van het fietsgebruik moet voor ons ook een permanent aandachtspunt zijn bij ruimtelijke ordening. We willen de stad ontwikkelen als een geheel van ‘kernen’ waarbinnen alle faciliteiten op wandel- of fietsafstand aanwezig zijn, waardoor het aantal autoverplaatsingen wordt beperkt.

Tegelijk willen we de fietsers in de volgende legislatuur ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden. De uitbreiding van het aantal fietsenstallingen doen we gepaard gaan met een strenger optreden tegen onregelmatig gestalde fietsen, in het bijzonder wanneer ze de doorgang op de voetpaden versperren. We pakken de dagelijks chaos van fietsen aan de Albert Heijn op de Korenmarkt en op het Miriam Makebaplein aan de Krook aan. Om de capaciteit van de fietsenstallingen optimaal te gebruiken, halen we weesfietsen (fietsen die zijn achtergelaten en waarvan de eigenaar onbekend is) weg. We zien strikter toe op het naleven van het verkeersreglement, met sensibilisering én bestraffing.

Voor wie niet over een eigen fiets beschikt, zorgen we voor kwaliteitsvolle oplossingen. We bieden iedereen die in Gent woont, werkt of studeert de kans tegen een democratische prijs een fiets te huren. We scheppen ruimte voor private initiatieven op het vlak van deelfietsen. Wel behouden we als stadsbestuur de regie om versnippering tegen te gaan. Naast ‘stationbased’-fietsen zien we ook kansen voor ‘free floating’- systemen (deelfietsen zonder vaste standplaats) – zij het binnen een duidelijk kader om ‘strooifietsen’ tegen te gaan.

En tot slot, als uitsmijter: we willen in de volgende legislatuur ook de ontwikkeling van een systeem van fietstaxi’s stimuleren. Zeker in het stadscentrum lijken fietstaxi’s ons een prima manier om mensen op een snelle en duurzame manier ter bestemming te brengen. En ook om het autovrij gebied beter toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen, bieden ze in onze ogen mogelijkheden.

Fietsdroom N-VA Gent

Corneel is weer aan de beurt, en draait het papiertje van N-VA.

29sep18
29sep18

“De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker wordt naast jou dan fiets ik nog …”

Fietsen is heerlijk als de zon schijnt, de wind in je rug waait, het pad effen onder je banden doorrolt, en de baan vrij en veilig uitnodigend voor je ligt.

We dromen van een stad waar zoveel mogelijk mensen – volwassenen, jongeren en kinderen – de fiets gebruiken: om naar school, werk, film te gaan of om boodschappen te doen. We dromen van een stad waar fietsers zich veilig voelen. We dromen van een stad waar alle fietsers ook de andere weggebruikers respecteren en niet in gevaar brengen.

We dromen van veilige schoolfietsroutes voor alle Gentse scholen. Met een ‘werkgroep fiets’ per school om samen met ouders, leerkrachten, leerlingen en bijvoorbeeld de lokale wijkmedewerker van de stad na te denken over hoe de schoolomgeving fietsveiliger te maken.

We dromen van een samenhangend fietsnetwerk van verkeersveilige verbindingen richting het centrum en tussen de deelgemeenten onderling. Met aparte fietsroutes of vrijliggende fietspaden waar het kan, zonder kasseien en minstens links en rechts een effen fietsstrook. In het centrum zoeken we naar mogelijkheden voor extra fietsstraten. Op de grote wegen kiezen we zo veel mogelijk voor conflictvrije kruispunten of oversteekplaatsen. Heel concreet: een brug met fietslift over de Kortrijksesteenweg (van de Borluutdreef naar het Parkbos), veilige doorsteken op de R40 via tunnel of brug (vb. aan de Leopoldskazerne naar Citadelpark), de Drongensesteenweg veilig oversteken richting Halfweg, onder de Kasteellaan aan de Visserij, …

We dromen van een stadsbestuur dat samen met alle partners hard werkt aan goede fietsinfrastructuur. Gent kreeg de laatste jaren een aantal fietspareltjes: onderdoorgangen zoals de Rozemarijnbrug, de imposante Parkbosbruggen, de tunnel onder de spoorwegberm aan de Dendermondsesteenweg, … De Vlaamse overheid betaalt daarvan het leeuwendeel. Als iedereen samenwerkt kan het sneller vooruit gaan. Laten we er samen onze schouders onder zetten en elkaar geen stokken in de wielen steken.

Gentenaars weten het maar al te goed: tramsporen en fietsers gaan niet samen. Daarom willen we vooral trambussen bij de aanleg van nieuwe lijnen. We dromen op langere termijn van een fiets- en voetgangersveilig autovrij gebied in het centrum met zo weinig mogelijk tramsporen.

We dromen van een app om ‘kleine’ problemen te melden – hindernissen, putten, onveilige punten, gebrekkig (groen)onderhoud – en om suggesties te doen. Want het zijn de fietsers zelf die best weten wat er kan verbeterd worden. Via een mobiele ploeg kunnen de gemelde pijnpunten snel aangepakt worden. Grotere problemen nemen we op in ons ‘Masterplan Fiets’.

We dromen ook van een grootschalig fietsdeelsysteem voor Gent: niet alleen een free-floating-systeem via private aanbieders, maar ook een klassiek systeem met vaste stations met een eenvoudig bedieningssysteem. Gentenaars en bezoekers overtuigen we zo om de auto minder te gebruiken en meer op de fiets te kruipen. Reclame-inkomsten kunnen een deel van de investeringskost dekken.

En als kers op de taart, waarom niet: we dromen ook van beschutte fietspaden overdekt met een kap van zonnepanelen. Want waarom zou wat in China of Zuid-Korea kan niet ook in Gent kunnen? Op The Loop bijvoorbeeld of in de haven?

Fietsdroom Open Vld Gent

Na Corneel is Nora aan de beurt.
Zij draait het papiertje om van Open Vld.

29sep18
29sep18
29sep18

Als moderne stadspartij omarmen wij de toekomst. Wij dromen van een Gent waar de fiets een voor de hand liggende keuze is. Fietsen is immers vaak de gemakkelijkste, snelste en aangenaamste manier om zich te verplaatsen in de stad. Door de opkomst van de elektrische fiets zijn ook grotere afstanden overbrugbaar. Vooral voor woon-werkverkeer, is de fiets hierdoor steeds meer een valabel alternatief. Wij passen er echter voor dit alternatief op te dringen. Laat de Gentenaars zélf die keuze maken. Gentenaars zijn verstandig genoeg om te kiezen voor het meest geschikte vervoersmiddel voor het juiste moment.

Wij dromen in de eerste plaats van betere fietsinfrastructuur. Om van de fiets écht een alternatief te maken, zijn goede fietspaden en fietsverbindingen nodig. Punt. Elke fietsroute is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Daarom bouwen we versneld verder aan een regionaal netwerk van fietssnelwegen voor lange afstand, ook in het havengebied, en van comfortabele invalsroutes naar de binnenstad. Elke deelgemeente moet op die manier op een veilige manier ontsloten zijn met de fiets. We gaan ook verder met de aanleg van fietsstraten, waar mogelijk gescheiden van routes voor het openbaar vervoer en de auto. Zwarte punten en conflictpunten tussen auto en fiets worden zoveel mogelijk weggewerkt. Deze routes voorzien we op geregelde afstanden van rust- en stallingsplekken, zeker ter hoogte van winkelconcentraties of knooppunten met het openbaar vervoer of publieke voorzieningen.

Wij dromen van betere en veiliger fietsstallingen. Ergens vlot geraken is één ding, je fiets veilig achterlaten iets anders. Elke Gentenaar moet met een gerust hart zijn of haar fiets kunnen achterlaten. We willen bovendien vermijden dat onze openbare ruimte volstaat met ‘wildgeparkeerde’ fietsen. Daarom willen we voorzien in degelijke stallingen, zowel in klassieke rekken op straat, maar ook in buurtstallingen en inpandige fietsstallingen. En waarom niet met automatische stapeling van fietsen, zodat de voorziene ruimte maximaal benut wordt. Dit gecombineerd met materiaal om kleine herstellingen uit te voeren en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Zo creëren we echte fietshubs.

Wij dromen ook van een volwaardig fietsdeelsysteem, zoals nu in Brussel en Antwerpen bestaat. Dit kan de fietsparkeerdruk doen verminderen en in de plaats komen van de diverse fietssystemen die vandaag bestaan.

Wij dromen van autoluwe schoolomgevingen, wat niet alleen goed is voor de verkeersveilighied, maar ook voor de luchtkwaliteit.

Wij dromen van een stad met minder vrachtwagens en grote bestelwagens. Door de werking van het Stadsdistributieplatform Gent Levert uit te breiden naar de ganse stad, kunnen we heel wat nodeloos verkeer van de weg halen.

Wij dromen van een stad waar alle weggebruikers respect hebben voor elkaar. Waar automobilisten en fietsers hun snelheid aanpassen en elke weggebruiker zijn verantwoordelijkheid neemt in het verkeer. Laten we de tegenstellingen overstijgen en samen voor een veiliger verkeer zorgen in onze geliefde stad.

Fietsdroom sp.a Gent

Dit is deel 1 van een reeks waarbij de Gentse politieke partijen hun fietsdroom met u delen.
Corneel trok als eerste partij:

29sep18
29sep18

Onze droom voor fietsend Gent :

Wij maken verder werk van een veilig, comfortabel en conflictvrij fietsnetwerk over het ganse Gentse grondgebied dat ook verder aansluit via fietssnelwegen en het bovenlokale fietsnetwerk met de omliggende gemeenten en steden. Enkel op deze wijze zullen ouders zorgenvrij hun kinderen alleen naar school laten fietsen, maar kunnen en durven ook ouderen van dagen hun eerste stappen via e-bike zetten.

Om te zorgen voor een aangename en gezonde fietsomgeving, bundelen we deze infrastructuur bovendien maximaal met de groenassen en het waternetwerk.

Waar er missing links zijn, maken we het komende legislatuur tijd voor maximaal ongelijkgrondse kruisingen ofwel via onderdoorgangen of via nieuwe fiets- en voetgangersbruggen. We maken hiervoor een prioriteitenkaart van alle missing links en conflictueuze kruispunten voor het ganse grondgebied. We gaan hierbij dus niet voor second best oplossingen zoals lichtengeregelde kruispunten maar voor vlotte veilige doorstroming zonder telkens te moeten stoppen of kleinere obstakels te overwinnen (in de vorm van bv ‘borduren’) . Of het nu over een woonwerk/schoolverplaatsing gaat of over recreatief fietsverkeer: we willen stressvrij kunnen fietsen in Gent!

Al fietsend zorg je niet alleen voor je eigen gezondheid maar bouw je aan een ‘gezonde’ maatschappij, waar ruimte ontstaat voor Gentenaars om elkaar ongedwongen te ontmoeten. Een stad waar fietsen evident is, maar ook op een respectvolle manier gebeurt. Gent, city of people, zijn we ook op de fiets.

Daarom vertrekken we ook bij nieuwe stadsontwikkeling of herdenken we de ontwikkeling vanuit het STOP-principe. Dit lijkt niets nieuws maar willen we rigoureuzer toepassen, ook voor de site van The Loop. Bicycle urbanism staat voorop in de planning van nieuwe wijken.

Kortom, wij dromen er als sp.a van om in Gent beter te doen als Kopenhagen, niet zozeer in de creatie van spectaculaire fietsbruggen (de recente fietsbruggen naar Parkbos mogen er overigens ook zijn) maar in de eenvoudige en simpele zaken: meer ruimte voor de fiets via comfortabele fietsassen met maximale uniforme bestrating vertrekkend vanuit fietscomfort.

Daarin kunnen we zelfs beter zijn dan Kopenhagen.

Gent, fietsstad.